PRŮMYSL 4.0


Cena Wernera von Siemense 2020 za Průmysl 4.0 putuje na ČVUT

Společnost Siemens na počátku března vyhlásila výsledky 23. ročníku prestižní Ceny Wernera von Siemense, v níž český Siemens oceňuje nejlepší studenty, pedagogy a mladé vědce. Nezávislé poroty vybraly nejlepší práce, projekty a osobnosti z oblasti technických a přírodovědných oborů a mezi 21 oceněných bylo rozděleno 900 tisíc Kč.

Zdroj: Siemens, redakčně upraveno

„Objevy a inovace jsou základem prosperity každé společnosti. Oceňujeme vynikající studenty, mladé vědce a jejich pedagogy, protože bez kvalitního vzdělání by objevy ani inovace vznikat nemohly, “
Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens Česká republika

Práce se hodnotily v kategoriích nejlepší výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník a zvláštní ocenění byla letos udělena také za překonání překážek ve studiu, za vynikající kvalitu ženské vědecké práce a za absolventskou práci na téma Průmysl 4.0. Poprvé bylo uděleno ocenění za absolventskou práci na téma Chytrá infrastruktura a energetika. Spolu se studenty získávají odměnu i vedoucí jejich prací.

I přestože soutěž probíhala v podmínkách pandemie, byla kvalita přihlášených prací mimořádně vysoká. „Školství a vzdělávání jsou oblasti, které pandemie koronaviru zasáhla nejcitelněji. Přesto byla kvalita letošních prací naprosto špičková a pro poroty bylo těžké vybrat ty nejlepší. Děkuji porotám za jejich práci, nestrannost a objektivnost, “ řekl Eduard Palíšek.

Cenu Wernera von Siemense 2020 za nejlepší práci na téma Průmysl 4.0 získala Ing. Megi Mejdrechová z Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze, která v současné době působí v týmu Robotické vnímání na CIIRC ČVUT. Oceněna byla její diplomová práce s názvem „Návrh robotického lakovacího pracoviště s využitím snímání pohybu a imitace lakýrníka“. Megi Mejdrechová ve své diplomové práci popisuje originální způsob, jak robotizovat malosériové průmyslové lakování. S Megi Mejdrechovou chystáme pro příští číslo Bulletinu Průmyslu 4.0 rozhovor. 

Megi Mejdrechová, vítězka kategorie Průmysl 4.0

V kategorii nejvýznamnější výsledek základního výzkumu Cenu Wernera von Siemense získal kolektiv autorů pod vedením RNDr. Martina Srnce, Ph.D., z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR za práci s názvem „Nový termodynamický faktor řídící kinetiku reakcí s přenosem atomu vodíku“. Členy vítězného týmu jsou také Ing. Daniel Bím, Ph.D., Carlos Mauricio Maldonado-Domínguez, Ph.D., a doc. Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc., DSc.. Oceněná práce popisuje objev nového faktoru pro přenos atomu vodíku, jenž umožní například vývoj účinnějších katalyzátorů.

První místo v Ceně Wernera von Siemense 2020 za nejlepší disertační práci a současně Ocenění za nejlepší vědeckou práci napsanou ženou získala RNDr. Markéta Bocková, Ph.D., z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Ocenění získala za práci s názvem „Multifunkční biomolekulární soubory pro paralelizovanou analýzu biomolekulárních interakcí“. Práce se věnuje výzkumu optických biosenzorů a porota ocenila i fakt, že propojuje několik oborů: fyziku, chemii a biologii.

V kategorii nejlepší diplomová práce zvítězil Mgr. Lukáš Petera z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ocenění získal za práci s názvem „Důsledky éry velkého bombardování pro chemickou a prebiotickou evoluci raného Marsu a Země“. Práce vznikla pod vedením RNDr. Martina Feruse, Ph.D. z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR a shrnuje a interpretuje výsledky laboratorních experimentů zabývajících se následky dopadů asteroidů na vývoj mladých planet těsně před možným vznikem života.

Jako nejlepší pedagogický pracovník získal Cenu Wernera von Siemense za rok 2020 prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Ocenění mu bylo uděleno za zavádění inovativních, efektivních a atraktivních metod do výuky především v oblasti anesteziologie a intenzivní medicíny. Založil internetový vzdělávací portál AKUTNĚ.CZ určený hlavně pregraduálním studentům medicíny a zásadně se podílel na vybudování Simulačního centra Lékařské fakulty MU (SIMU), které nyní vede. Profesor Štourač je průkopníkem elektronické výuky akutní medicíny, jejímž prostřednictvím připravuje studenty i mladé lékaře na atestaci v oboru akutní medicíny. Simulační centrum, jehož je prof. Štourač ředitelem, je unikátní v tom, že umožňuje zapojit všechny prvky simulační výuky – od virtuálních pacientů na počítači, až po velké týmové simulace.

V rámci Ceny Wernera von Siemense 2020 získal Ocenění za překonání překážek při studiu Josef Zaduban z Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Josef Zaduban je student s vrozenou oboustrannou hluchotou, od raného dětství je uživatelem kochleárního implantátu. To mu umožnilo vzdělávání na běžné základní a střední škole, od roku 2018 studuje obor Technologická zařízení na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Při poslechu přednášek či procvičování látky je často odkázán na odezírání, které v poslední době komplikují roušky a respirátory a Josef musí při výuce vynaložit mnohem více energie, času a soustředění než jeho kolegové. Zvolený obor Technologická zařízení si jej však naprosto získal, zaměřuje se především na modelování a konstrukce v pokročilých CAD systémech.

„I letos jsme jednomu studentovi udělili cenu za překonávání překážek. Jsem přesvědčen, že letos by si tuto cenu zasloužili všichni žáci, studenti a jejich pedagogové,“ řekl Eduard Palíšek. 

Ocenění za nejlepší práci na téma Chytrá infrastruktura a energetika získal Ing. Lukáš Janota z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Oceněn byl za diplomovou práci s názvem „Druhotné využití vyřazených baterií z elektromobilů“.

V třiadvacátém ročníku Ceny Wernera von Siemense vybíraly poroty z 712 přihlášek, mezi 21 oceněných bylo rozděleno 900 tisíc Kč. Pětatřicet procent přihlášek bylo od žen, mezi vítězi ženy představují 33 %. Nejvíce vítězů je z Akademie věd ČR (7 oceněných), následuje Univerzita Karlova (6 oceněných), o třetí příčku se dělí ČVUT, VŠB-TU Ostrava a VUT Brno (po 2 oceněných).