Inspirovat
a tvořit

Český průmysl má silnou tradici a digitální budoucnost. Pomáháme průmyslu realizovat jeho přidanou hodnotu směrem ke konkurenceschopnosti.

NCP 4.0

Jsme technologicky neutrální a otevřená akademicko-průmyslová platforma, která propojuje inovační leadery, výrobní i technologické firmy, univerzity, výzkumné  a oborové organizace se státem a médii a pomáháme vytvářet optimální prostředí pro  udržitelnou budoucnost.

Vize

Transformace na společnost 4.0 klade nové nároky na vzdělávání, organizaci práce i zavádění technologií/nových obchodních modelů. Národní centrum Průmyslu 4.0 tyto oblasti spojuje a vytváří optimální prostředí pro spolupráci a rozvoj směrem ke společnosti budoucnosti.

Mise

Propojujeme průmysl a univerzity a napomáháme jejich spolupráci, výměně a transferu znalostí. Šíříme osvětu o Průmyslu 4.0 a zavádění jeho technologií do praxe. Vytváříme prostředí pro zapojování české výzkumné a průmyslové sféry do budované evropské infrastruktury pro pokročilou průmyslovou výrobu. Svou činností podporujeme prosperitu a konkurenceschopnost firem v České republice, zejména malých a středních podniků.

Představenstvo

Představenstvo je vrcholný orgán Národního centra Průmyslu 4.0.
Do Představenstva byli dle Stanov jmenováni a zvoleni tito partneři
a jejich zástupci: 


Členové představenstva:

Jiří Kabelka
DEL a.s.
předseda představenstva
Petr Šimoník
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
místopředseda představenstva
Jana Polášek Filová 
Škoda Auto a.s.
místopředsedkyně představenstva
Vladimír Mařík
České vysoké učení technické v Praze
člen představenstva

 Pavel Václavek
Vysoké učení technické v Brně
člen představenstva

Eduard Palíšek
SIEMENS Česká republika
člen představenstva
Jiří Holoubek
Svaz průmyslu a dopravy České republiky
člen představenstva

Luboš Lukasík
T-Mobile Czech Republic
člen představenstva

Výkonný výbor NCP 4.0

Výkonný výbor vykonává především úkoly mu svěřené Představenstvem a realizuje agendy v rámci pracovních skupin. 
Členy Výkonného výboru jsou tito partneři, kteří byli jmenováni a zvoleni dle platných Stanov:


ČVUT
VUT
VŠB-TUO
ŠKODA AUTO
SIEMENS

DEL a.s.
Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Česká spořitelna

JIC

KUKA
SIC
ZČU
Hospodářská komora ČR

Eviden

T-Mobile
Deloitte

SICKNárodní centrum Stavebnictví 4.0

V našem ekosystému od ledna 2022 působí Národní centrum Stavebnictví 4.0. 

NCS 4.0 je partner pro všechny, kteří pochopili, že stavebnictví musí projít transformací. Že tato je úzce spjata s moderními technologiemi. Že automatizace, digitalizace, robotizace a udržitelnost jsou součástí stavebnictví. 

Výzkum a inovace: Firmy potřebují inovovat, ale nemají čas na vývoj. Naopak výzkumné projekty či začínající startupy potřebují průmyslové partnery. Pro mladé výzkumníky je velice motivující, pokud o jejich nápad nějaká větší firma projeví zájem. Bohužel, pokud chybí správná komunikace, nemusí ke spolupráci dojít. V tomto by mělo NCS 4.0 umět pomoci. 

Stavebnictví nemá hlas. Popularizaci stavebnictví bereme jako naše poslání - chceme budovat komunitu profesionálů, jejichž úspěchy budou motivovat a prohlubovat povědomí o stavebnictví. 

Petr Konvalinka
předseda představenstva NCS 4.0

Radoslav Sovják
ředitel NCS 4.0