NEKROLOG


Vzpomínka na prof. Václava Legáta – zakladatele České společnosti pro údržbu

Dne 16. 3. 2021 se stal další obětí pandemie Covidu-19 prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Většinou jsme ho znali jako vynikajícího odborníka v oblasti kvality, spolehlivosti a údržby strojů, servisní logistiky a péče o hmotný majetek. Těmto oborům se systematicky věnoval po celou svoji profesní kariéru. Byl však také dobrým a uznávaným pedagogem, který utkvěl v paměti velké řady studentů Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, dříve Mechanizační fakulty Vysoké školy zemědělské.

Autor: prof. Ing. Josef Pošta, CSc., TF ČZU v Praze.  

Byl také velmi erudovaným vědcem, který sám nejen významně přispěl k rozvoji svých oborů, ale jako školitel a konzultant stál na počátku vědecké a výzkumné kariéry řady svých následovníků. Byl také zapáleným popularizátorem a šiřitelem jak teoretických poznatků, tak zkušeností nejlepší světové praxe ve svých oborech, zejména v oboru inženýrství údržby. Vedl a řídil mnoho úkolů a projektů odborných a výzkumných, podílel se i na rozvoji studijních oborů fakulty, byl iniciátorem a vůdčí osobností vzniku studijního oboru Inženýrství údržby, který byl prvním svého zaměření nejen v Česku, ale v době svého vzniku neměl srovnatelnou obdobu ani v ostatních evropských zemích.

Poznání ve svých oborech šířil a rozvíjel také jako autor odborných a vědeckých publikací, jako člen různých oborových, vědeckých a redakčních rad nejen doma, ale i v zahraničí. Svůj široký rozhled, znalosti a zkušenosti i zdravou kritičnost uplatňoval i v České společnosti pro jakost a v České společnosti pro údržbu, na jejímž zaměření i zapojení do evropských struktur měl rozhodující podíl. Získal řadu čestných uznání i ocenění. Byl známou, uznávanou a respektovanou osobností v pravém významu toho slova. 

prof. Legát byl hostem Národního centra Průmyslu 4.0 v rámci Business snídaně na téma prediktivní údržba

Profesor Václav Legát nebyl jen odborníkem a vědcem, byl i přátelským a vlídným člověkem, veselým a zábavným společníkem se širokým rozhledem. Jako spolupracovník a kolega uměl v pravou chvíli pochválit i pokárat, pomoci najít a formulovat směr i vhodný způsob pokračování v práci. Byl i hlavou velké rodiny, na kterou byl vždy hrdý.

Profesor Václav Legát prošel celou svojí kariérou od počátku krok po kroku, až k nejvyšší akademické hodnosti. Narodil se roku 1942 v Holkovicích v okrese Klatovy. Vystudoval Střední zemědělskou technickou školu mechanizační v Mladá Boleslavi. Mechanizační fakultu VŠZ v Praze absolvoval v r. 1966. Od roku 1969 pracoval postupně jako odborný asistent, docent a profesor. Absolvoval vědeckou přípravu i tehdy povinnou vojenskou službu. Za disertační práci „Řízení optimální spolehlivosti a obnovy strojů a jejich prvků v zemědělství“ získal nejvyšší vědeckou hodnost doktora věd DrSc.

Prof. Ing. Václav Legát, DrSc. nás opustil uprostřed pilné práce a zanechal po sobě řadu dokončených i nedokončených prací a záměrů. Bude nám chybět jako spolupracovník, kolega, přítel, kamarád.

Články čísla 3/21: