DIGITÁLNÍ INOVAČNÍ HUB


DIH DIGIMAT: jeden z prvních funkčních regionálních DIHů s evropskou ambicí 

Digitální inovační hub (DIH) je termín, který rezonuje v evropském a českém prostředí již od roku 2016. Byl poprvé použit Evropskou komisí, a to v souvislosti s vydanou strategií Digitalizace evropského průmyslu.

Autor:  

Lucie Životská, Intemac Solutions, s.r.o.

 Za uplynulých 5 let se okolnosti vývoje a digitalizace bezesporu posunuly, ovšem stále zde zůstává touha a potřeba po digitalizaci výroby a po obecné osvětě spojené s touto tematikou. Ač se může zdát, že debaty o digitalizaci a o souvisejícím konceptu Průmyslu 4.0 sklouzávají mezi nadužívané floskule, je zde stále evidentní nevytěžený potenciál, který nabízí. DIHy tedy stále nabývají na svém významu a službách. Jedním z nich je také DIH DIGIMAT, který vznikl jako jedna z prvních takto strukturálně pojatých regionálních iniciativ. 

DIH DIGIMAT – jedna z prvních regionálních iniciativ zaměřených na digitalizaci průmyslu a posílení konkurenceschopnosti výrobních firem 

Jihomoravský kraj se může pyšnit velmi bohatou průmyslovou tradici. Působí zde mnoho významných technologických a průmyslových firem, špičkových univerzitních pracovišť i pestré spektrum malých a středních výrobních firem. DIH DIGIMAT navazuje právě na tento historicky daný potenciál Jihomoravského kraje. Jeho ambicí je nejen vzdělávat, ale představovat také důležitý networkingový uzel – propojovat výrobní firmy s firmami výzkumnými a technologickými. 

Digitální inovační hub DIH DIGIMAT byl založen v roce 2016. V té době se jednalo o jeden z prvních příkladů české regionální iniciativy zaměřené na praktické začlenění agendy Průmyslu 4.0 do výrobních podniků. DIH DIGIMAT byl založen jako otevřená platforma, která je schopná reagovat na různorodé potřeby českých výrobních firem. Zakládající členové platformy jsou výzkumné a inovační centrum INTEMAC, Vysoké učení technické v Brně, Industry Cluster 4.0 a JIC. Ač se tyto subjekty a organizace velmi dobře znaly i před založením HUBu, tak je právě téma digitalizace spojilo a považovaly za nutné pracovat na jeho rozvoji hlouběji.

DIH DIGIMAT tedy již od svého počátku představoval nadčasovou platformu, jejímž cílem je rozvíjení a implementace digitálních technologií v rámci výrobních firem. Hlavním úkolem tohoto Digitálního inovačního hubu je udržet a zvýšit konkurenceschopnost místních výrobních firem. Mluvit můžeme především o pokročilé automatizaci a digitalizaci výroby, která má přímý dopad na zvyšování produktivity a snižování nákladů vynaložených na výrobu.
Radomír Zbožínek ředitel centra INTEMAC

DIH DIGIMAT byl založen v rámci iniciativy Evropské unie (I4MS), současně se výrazně podílí na naplňování národní strategie zaměřené na Industry 4.0 (Průmysl 4.0). Existuje zde úzké propojení na činnost Národního centra pro Průmysl 4.0 (NCP 4.0). 

 

DIH DIGIMAT nabízí vzdělávací aktivity, networking, a především digitalizaci výrobních firem  

Služby, které DIH DIGIMAT nabízí, lze rozčlenit do 3 základních pilířů: osvěta, digitalizace výrobních firem a networking. Všechny jsou vzájemně provázány a velmi úzce propojeny skrze poradenský program DIGIMAT, který probíhá pod záštitou centra INTEMAC. 

Poradenský program DIGIMAT, reprezentující iniciativu digitalizace výrobních firem v rámci DIHu, začal jako pilotní projekt v roce 2016 a je plně funkční od roku 2018. Jeho služby nyní využilo již více než 45 výrobních firem a více než 37 firem prošlo celým programem. Zatím je zpětná vazba na program velmi pozitivní. Program je určen pro malé a střední výrobní firmy se sídlem nebo provozovnou na území České republiky. Představuje partnera, který pomáhá výrobním firmám s jejich digitální transformací. Malým a středním výrobním podnikům poskytuje služby zahrnující analýzu digitální vyspělosti a potřeb, návrh řešení na míru a doporučení postupu implementace a zdrojů financování. To vše za asistence zkušených a ověřených odborníků na digitální technologie a Průmysl 4.0.

 

V rámci programu DIGIMAT se nejvíce řeší (re)implementace podnikových informačních systémů 

Důkazem, že navržená řešení digitalizace výrobních firem jsou opravdu brána v potaz, a firmy s nimi chtějí aktivně pracovat, je i průzkum z loňského roku. Ukázal, že přes 60 % firem, které prošly programem, počítá s implementací v půlročním nebo ročním horizontu.

Časový horizont implementace řešení od ukončení konzultací (2019-2021)

Zajímavé jsou také výsledky statistiky, která se týká nejčastěji diskutovaných oblastí digitalizace v rámci programu DIGIMAT. Nejvíce se konzultoval výběr a (re)implementace ERP nebo MES systémů. Druhým nejčastěji diskutovaným tématem je zavádění kapacitního plánovaní. Platilo to hlavně u podniků s kusovou nebo malosériovou výrobou, kde se typ produkce často mění. Další oblasti, kde je zájem o digitalizaci, jsou automatizace, kontrola kvality, logistika, monitoring strojů a servis a služby. Tyto oblasti ale převládají u společností, které mají vyšší úroveň ve využívaní digitálních technologií.

Nejčastěji konzultované oblasti v rámci digitalizace výrobních firem

Kam míří DIH DIGIMAT? Na evropskou úroveň 

Jasným signálem, že práce DIH DIGIMAT má opravdu smysl, je úspěch navazujícího uskupení EDIH DIGIMAT v národním kole výzvy na vznik Evropských center pro digitální inovace. Členy jsou výzkumné a vývojové centrum INTEMAC jako leader, Vysoké učení technické v Brně, společnost SpoluWorks Perfecta a Jihomoravské inovační centrum, které je správcem regionálního inovačního ekosystému JMK. 

„Spolu s partnery z konsorcia nyní pracujeme na přípravě projektového záměru ve větším detailu. Pokud uspějeme i v kole finálním, budeme mít možnost šířeji zapojit do podpory podniků i naši testovací infrastrukturu. Rádi bychom více rozvinuli oblast flexibilní automatizace a současně sdíleli zkušenosti a příležitosti napříč celou Evropou,“ komentuje Petr Minář, vedoucí týmu podpory digitalizace, centrum INTEMAC.

 

V rámci EDIHu vznikají na jižní Moravě 2 testbedy  

Jednou z klíčových aktivit připravovaného EDIH DIGIMAT je zpřístupnění infrastruktury pro ověřování technologií Průmyslu 4.0 a vzdělávací aktivity pro zájemce z řad inovativních malých a středních podniků. Aktivity evropského DIHu budou v tomto směru propojeny s aktivitami CEITECu VUT v Brně, kde probíhá v rámci projektu H2020 Teaming RICAIP budování rozsáhlého testbedu. Bude zde možné realizovat experimenty v prostředí velmi blízkém reálnému průmyslovému prostředí. Po plném zprovoznění koncem roku 2021 testbed poskytne výrobní linku zahrnující 3D tisk z kovů, laserové svařování a řezání, 3-osé a 5-osé obráběcí centrum a CNC soustruh, spolu s navazujícími technologiemi jako 3D skenování rozměrů, vybavení pro VR/AR a přesnou optickou lokalizaci strojů a pracovníků. Výrobní linka bude obsluhována sadou robotů různých typů (průmyslové manipulátory, kolaborativní roboty, UGV), přičemž rovněž doprava výrobků je předpokládána flexibilně pomocí mobilních robotů/manipulátorů bez použití fixních dopravníků. Testbed rovněž poskytuje unikátní vybavení pro vývoj a testování vysokootáčkových rotačních pohonů a pohonů s lineárními motory. 

„Testbed RICAIP CEITEC VUT umožní testovat aplikace z oblasti robotiky, rozhraní člověk-robot-stroj, umělé inteligence pro diagnostiku strojů, pokročilých senzorů a aktuátorů, i instrumentace a SW řešení pro přípravu a řízení plně automatizované výroby. Účast v projektu EDIH DIGIMAT, který přinese silnou vazbu na regionální inovační ekosystém, umožní přístup k těmto technologiím firmám zvažujícím jak zavedení pokročilých systémů automatizace, tak i těm, kdo vyvíjejí svá inovativní technologická řešení a mají potřebu jejich ověření, “ vysvětluje Pavel Václavek, koordinátor programu technické kybernetiky na CEITEC VUT a hlavní řešitel projektu RICAIP na VUT v Brně.

Také centrum INTEMAC nyní rozšiřuje hlavní laboratoř o další prostory, které nabízí technologickým a výrobním firmám nové zázemí testovacího a demonstračního pracoviště. Je zde možné pracovat ve větším měřítku při zapojení více výrobních buněk, které spolu mohou komunikovat a kooperovat. Navazuje se tak na úspěšný projekt Výrobní buňka 4.0, který byl zaměřený na flexibilní automatizovanou výrobu. 

Články čísla 3/21: