PODPORA PRŮMYSLU


NCP 4.0 posiluje svou roli v mezinárodních projektech

I letos se Národní centrum Průmyslu 4.0 aktivně účastní mezinárodních projektů zaměřených na podporu digitální transformace malých a středních podniků a na zvýšení digitálních kompetencí jejich zaměstnanců.

Autor: Alena Burešová, NCP4.0

Díky zapojení do těchto projektů získává Centrum nejenom cenná partnerství se zahraničními subjekty, přístup k prostředkům a informacím, na jejichž základě může více pomoci výrobním firmám při jejich snaze zvýšit svou digitální úroveň, ale i dodatečné významné financování pro svůj chod.

Během naší intenzivní komunikace s řediteli malých a středních firem jsme poznali, že to, co je v oblasti digitalizace aktuálně nejvíce zajímá, je práce s daty, respektive schopnost správně data číst a využít. Proto jsme v rámci projektu DIH-World připravili odborný edukativní seminář pro zástupce výrobních firem a akademické sféry na téma Transformace dat v informace, který proběhl 14. 4. 

Seminář měl dvě části – v úvodu Lubomír Kristek z NCP4.0 představil naši nezávislou expertní metodiku, která umožňuje firmám ohodnotit svoji úroveň zralosti z pohledu digitalizace procesů a úrovně zavedené technologie. Její první část – Dotazník digitální zralosti – je již přístupný na našich webových stránkách na https://www.ncp40.cz/analyza-digitalni-zralosti (a pokud jste ho ještě nevyplnili, neváhejte tak učinit). 

Dotazník je sestaven tak, aby bylo možné jít do odborné hloubky v oblastech, které jsou pro danou společnost důležité, a naopak přeskočit ty oblasti, které pro danou firmu nejsou zajímavé nebo nejsou relevantní s ohledem na její charakter. Je tak velmi variabilně a flexibilně použitelný pro různé typy SME a jejich typy výroby, s možností analyzovat činnosti dané SME ve velkém detailu. Po jeho vyplnění obdrží každý podnik zdarma výsledný report, který přehledně a graficky shrnuje jeho silné a slabé stránky, a v tzv. „heat mapě“ příležitostí vytyčí příležitosti k digitalizaci. Kolega Kristek všem zájemcům rád vysvětlí, jak dané informace číst a zodpoví otázky týkající se efektivní digitální transformace, i mimo platformu semináře. 

Záznam semináře Transformace dat v informace

V druhé části kolegové Pavel Burget (ředitel Testbedu pro Průmysl 4.0, CIIRC ČVUT) a Petr Kolář (zástupce vedoucího oddělení Průmyslová výroba a automatizace CIIRC ČVUT a zástupce vedoucího ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT) představili ukázkové realizace sběru dat ze strojů a jejich přeměnu na smysluplné informace v testovacích podmínkách Testbedu pro Průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT v Praze. 

Pavel Burget popsal, jak lze pomocí pokročilého software realizovat digitální návrh nových produktů, simulovat a virtuálně zprovoznit celou výrobní linku, optimalizovat výrobek a výrobní proces před zahájením fyzické výstavby či přestavby, a výrazně tak zkrátit dobu a náklady na uvedení výrobku na trh. Petr Kolář ukázal různé úspěšné příklady pomoci firmám při sběru dat z výroby, jejich analýze a získávání informací například pro optimalizaci využití výrobních zařízení, preventivní údržbu či řízení kvality.

Petr Kadera (vedoucí skupiny Inteligentních systémů pro průmysl, CIIRC) vysvětlil, jak mohou metody strojového učení nahradit rutinní práci operátorů, jak lze řídit produkci daty a jak prostřednictvím umělé inteligence optimalizovat prostorové uspořádání celého výroby a její návaznost v rámci procesu logistiky a dodavatelsko-odběratelského řetězce. Dále diváky seznámil s možnostmi sdílení dat v mezinárodním prostředí při současném zachování jejich suverenity a bezpečnosti.

Dle našich zkušeností si velké množství výrobních malých a středních podniků nejen plně neuvědomuje své skutečné slabiny, ale ani nemá finance na nezávislé expertní konzultace. Proto jsme pro ně v rámci evropského projektu RIS Industry 4.0 Hubs (EIT Manufacturing) vytvořili možnost, jak získat odborné digitalizační poradenství a mini-grant ve výši 5 400 EUR.

Projekt chce pomoci malým, středním a začínajícím výrobním podnikům zvýšit svou digitální zralost, aby se mohly lépe zapojit do sítí pro digitalizovanou výrobu jako partneři digitálně vyspělejších odběratelů. Naše Centrum vytipuje vhodné společnosti a doporučí jim přihlásit se na edukativní seminář (28. května od 10 hodin), na kterém budeme konzultovat jejich plány a vize na poli digitální transformace. Seminář bude navazovat na odborný pořad Digitální dvojče II., který proběhne 26. 5. od 13 hod.  Firmy se tak budou moci lépe inspirovat a připravit na diskusi praxe.

Nejlepším projektům a/nebo firmám, které to budou nejvíce potřebovat, se budeme dále věnovat v rámci individuálního koučinku a podpoříme je při žádosti o mini-grant ve výši 5 400 EUR. Z naší strany přichází v úvahu dvě varianty odborné poradenské pomoci. Firmám, které zatím nebudou mít přesnější představu, vytvoříme vhodný digitalizační plán. Podnikům, které již budou mít připravený projekt, naši experti v rámci odborných konzultací rádi poradí s jeho detaily a zanalyzují jeho proveditelnost. 

V praxi se nám osvědčilo, že digitální technologie výrobním firmám mohou opravdu pomoci jen tehdy, pokud je při jejich implementaci provedeno i adekvátní proškolení jejich zaměstnanců. Ne všechny společnosti však mají k dispozici dostatečné zdroje – ať už odborné, časové či finanční – a nemohou tak příslušná školení svými silami zajistit. A právě v tomto chceme výrobním firmám pomoci a připravujeme aktivity v rámci mezinárodních projektů, které se věnují této problematice. Víc detailů vám poskytneme v následujících číslech.

Služby EIT Manufactruing Hubu Česká republika

Články čísla 3/21: