AUTOMOTIVE


Centrum kolaborativní robotiky slouží ke kolektivnímu výzkumu a vývoji

Ostravské Centrum kolaborativní robotiky, které vzniklo ve spolupráci Moravskoslezského Autoklastru a Moravskoslezského inovačního centra, se stalo symbolickým centrem pro průmyslový výzkum, experimentální vývoj a spolupráci akademiků s firmami.

Autor: Vojtěch Severýn, Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP ve spolupráci s Ladislavem Glogarem, Moravskoslezský Autoklastr

V předešlých letech směřovaly konkrétní vědecko-významné projekty do oblastí zpracování plastů, využití lehkých kovů, či moderních technologií.  Nově se zaměřují především na témata robotiky a Průmyslu 4.0, která jsou velmi živá především pro firmy automotive sdružené jak ve Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP), tak v Moravskoslezském automobilovém klastru. Ten je členem AutoSAPu již od roku 2007 a díky této spolupráci tak může Sdružení automobilového průmyslu sdílet poznatky a výsledky z Ostravy i s dalšími svými členy z jiných částí Česka.

Autoklastr, jehož cílem je podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti a exportních schopností propojených firem, podnikatelů a institucí působících v automotive v Moravskoslezském kraji, realizoval v posledních deseti letech na 15 projektů, kde řešiteli byly právě univerzity. Rozmanitost členské základny Autoklastru je pro integrační roli v oblasti výzkumně vývojových řetězců klíčová. Mezi téměř 90 členy je totiž pět nejvýznamnějších českých technických univerzit – ČVUT Praha, UTB Zlín, VUT Brno, VŠB-TU Ostrava a ZČU Plzeň. Ty jsou spolu s vědecko-výzkumnými kapacitami firem nositeli znalostí a umožňují tak připravovat a realizovat vývojové projekty. 

Díky spolupráci s ČVUT Praha a UTB Zlín bylo řešeno široké spektrum specifických projektů v oblastech jako je náhrada pryže recyklovatelnými materiály, problematika vstřikování silikonu, predikce vad vstřikovaných dílů z plastů, sledování forem (RFID kód), spojování materiálů či vytvoření katalogu vazeb a zásad pro design výrobků, nástrojů a procesů s využitím vysokopevnostních ocelí.

Nové poznatky u vlastností plastů

Nové požadavky na technická řešení automobilových komponentů v oblasti plastů vedly k hluboké spolupráci firem s Centrem polymerních systémů při UTB Zlín. Ve spolupráci s technologickou fakultou UTB Zlín byla velmi podrobně zkoumána problematika definování závislosti materiálu a konstrukce formy, chladiva a způsobu chlazení v procesu vstřikování plastů s využitím moderních metod výroby forem. Výstup projektu významně posunul znalosti o souvislostech i specifických krocích při řešení růstu efektivnosti vstřikovacího procesu. 

Kolaborativní robotika pomáhá firmám v různých procesech

Posledním úspěšně ukončeným projektem v oblasti spolupráce akademické sféry, konkrétně VŠB TUO a průmyslových firem, byl projekt zaměřený na kolaborativní robotiku. Ten firmám ukázal nový směr rozvoje automatizace, výrazně posunul povědomí o nových možnostech, ale i aplikačních omezeních Cobotů, a to jak z titulu technického, tak i bezpečnosti práce.

Ke kolektivnímu výzkumu a vývoji v této oblasti bylo využito nově vybudované Centrum kolaborativní robotiky, za jehož zrodem stojí právě Autoklastr. Centrum je tvořeno 3 typy kolaborativních robotů (ABB YuMi , UR 10 a Fanuc 35). Odbornou kapacitu zajišťují zaměstnanci katedry robotiky na VŠB TUO a experti Autoklastru. Výsledkem této spolupráce jsou 3 funkční vzorky aplikace kolaborativních robotů, které byly nasazeny do procesu montáže malých elektrických motorků (využití cobotu ABB), do procesu Bin–Picking (využití cobotu Fanuc) a do procesu testování dílů (cobot UR 10).

V souladu s nově vytyčenou strategií Autoklastru, jejíž cílem je podpora zejména MSP v nejmodernějších technologiích, probíhá v současné době intenzivní spolupráce s VUT Brno v oblasti vizuální kontroly dílů. 

Cílem projektu je vytvoření platformy pro řešení vizuální kontroly širokého spektra dílů s využitím neuronových sítí a učících se strojních zařízení. Dále výzkum a vývoj automatického systému kontroly vizuální kvality pro výrobek s jasně definovanými a rozpoznatelnými vizuálními vadami a výzkum a vývoj automatického, samoučícího se systému, který s podporou člověka zajistí vizuální kontroly dílů, kde vady jsou nahodilé a ne zcela jasně definované.

Mimoto je rozvoj akademicko-průmyslové spolupráce v Moravskoslezském kraji i nadále podporován úzkou vazbou Autoklastru na VŠB TUO v dlouhodobém mezisektorovém projektu Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci. Jeho zaměření na problematiku analýzy velkých dat, autonomní a kolaborativní robotiku, digitální dvojče, umělou inteligenci a smart systémy s prvky komunikace na bázi internetu věcí, vytváří prostor pro široké sdílení a přenos informací. 

Díky navázání osobních kontaktů mezi akademiky a experty z firem vzniká forma spolupráce postavená na bázi důvěry, která je pro vědecko-výzkumnou spolupráci podmínkou.

Ostravské Centrum kolaborativní robotiky je častým cílem exkurzí zájemců o automatizaci

Články čísla 3/21: