INTELIGENTNÍ PROVOZ


Vzdálený monitoring a bezpečnostní aspekt IoT řešení

Covid-19 odhalil slabiny řady českých firem a ukázal, že podmínky hry se pro české podnikatele mohou měnit téměř ze dne na den. Většina firem si tím uvědomila, že pokud budou mít výrobu digitalizovanou, znamená to její větší flexibilitu a řiditelnost, a to třeba na dálku.

Autor: Jiří Jirkovský, CEO VDT Technology a.s.

Například cloud může být velkým pomocníkem pro efektivní sdílení dat v rámci týmu. Zcela určitě je přehlednější a s menší pravděpodobností chyby než dlouhá sada emailů, což je velmi praktické v době covid-19. 

Pavel Juříček, majitel Brano Group a.s. rád říká: „Co můžu spočítat, to můžu řídit.“ Technické principy digitálního dvojčete a internetu věcí jsou reálnou praxí tohoto hesla. Z dat, která budeme mít díky IoT k dispozici, můžeme rychle propočítat efektivitu, naplánovat kapacity, zjistit operativně důležité ekonomické parametry a včas reagovat při řízení cash flow. Digitální model nám umožňuje rychle reagovat na změny, potřeby zákazníků a možnosti dodavatelů.

Pokud na stroj nasadíme inteligentní ovládací prvky, umožní nám to získat informace o jeho provozu mnohem efektivněji a v mnohem širším rozsahu. Je-li instalována dobrá technologie, můžeme vedle standardních dat pro řízení v reálném čase získat mnohem větší počet údajů, které jsou vhodné pro zpracování v pokročilých aplikacích na IoT platformě. K čemu je to dobré? Data z jednotlivých strojů můžeme propojit a sestavit tak komplexní monitoring zařízení, strojů i celých infrastruktur ve firmě. Tím můžeme optimalizovat provoz, dálkovou diagnostiku i prediktivní údržbu.

Navíc, má-li dodavatel nebo odběratel kompatibilní technologii, pak můžeme optimalizovat také procesy nákupu, prodeje, logistiky, ale i vývoje výrobku. Řada velkých zákazníků navíc začíná digitální kompatibilitu vyžadovat. 

Náklady na výrobu rostou závratným tempem, a proto firmy kladou čím dál větší důraz na maximální využití kapacit a vytížení výrobních zařízení. Důležité je také zajistit jejich optimální provoz a minimalizovat poruchovost prostřednictvím prediktivní údržby, neboť každý výpadek stojí velké peníze, ať už v podobě vyšších servisních nákladů nebo pokuty od zákazníka.

Uvedu příklad jedné české výrobní firmy, které jsme pomáhali snížit náklady, které vznikaly při neplánovaných odstávkách strojů, a to zavedením IoT platformy. Na začátku je vždy velice důležité projekt dobře nastavit. S managementem firmy jsme prodiskutovali cíle a fungování firmy a důkladně se seznámili s počátečním nastavením strojů. Poté jsme navrhli řešení v podobě zavedení prvků IoT, čímž jsme dosáhli snížení nákladů na údržbu o 40 %, zvýšení produktivity pracovníků údržby o 50 %, snížení neplánovaných prostojů strojů o polovinu a zlepšení přesnosti předpovědí odstávek o 85 %.

Z našich zkušeností víme, že tlak na rychlou návratnost investice roste čím dál více. A to zejména ze strany zahraničních mateřských firem, které dávají českým pobočkám i termíny kratší než dva roky. Ale tuto otázku řeší i čeští manažeři. Je nutné říci, že délka návratnosti investice je nepřímo úměrná délce její přípravy. Navíc každý projekt má jiné parametry. Pro správnou kalkulaci návratnosti je proto vhodné využít nástroj, který je dodáván jako služba (Saas) se škálovatelným cenovým modelem umožňujícím individuálně kalkulovatelnou návratnost investice.

Uvedu další příklad instalace v jedné výrobní firmě, kde jsme museli dodržet podmínku rychlé návratnosti investice a úspory nákladů v řádu několika desítek procent. V rámci řešení jsme technologické vybavení firmy doplnili o inteligentní spínací prvky, teplotní senzory a plnou vibrační diagnostiku a nastavili kompletní sběr dat z frekvenčních měničů. 

Významně tak narostl počet dostupných dat. Kvalitní IoT platforma umožnila jejich snadné roztřídění a vyfiltrování vhodných informací, které byly v datech skryty. A s tím už jde krásně pracovat.  Management firmy mohl přes aplikace vzdáleně monitorovat chod strojů v různých režimech provozu, měl rychle k dispozici informaci o asymetrickém zatížení nebo ohrožení hladkého chodu strojů a mohl indikovat různé způsoby, jak stroje chránit před přetížením, poruchou atd. Tyto informace mohl dle potřeby sdílet s jednotlivým pracovníky a delegovat úkoly. 

Jako velkou přidanou hodnotu hodnotilo vedení firmy komplexní reporting, který aplikace vytvářela, a který mimo jiné obsahoval vyhodnocování potenciálních rizikových stavů včetně návrhu scénářů preventivních opatření. Ředitelé tak měli v ruce silný nástroj pro požadovanou optimalizaci provozu s významným snížením rizika havárií a neplánovaných odstávek.

Kdybych měl shrnout dvě vlastnosti IoT řešení, která ředitelé, s kterými jsme pracovali, pokládají za největší výhodu, pak jsou to: 

  • Široká škálovatelnost a flexibilita, umožňující v prostředí jedné platformy provozovat aplikace pro řízení strojů, trasování produktů, ale také například energetický management provozu. 
  • Možnost zpracování dat z různých geografických lokalit i v globální dimenzi v jednotném prostředí, jejich benchmarking s vyhodnocováním jednotlivých KPI.

Klíčovým kritériem pro využití zmíněných technologií zůstává samozřejmě zajištění kybernetické bezpečnosti, na což dbáme u všech našich projektů. Aktuálně se můžeme se pochlubit, že právě IoT platforma MindSphere, na jejímž základě jsou příslušné aplikace postaveny, je držitelem certifikátu „Trusted Cloud Provider“.

Referenční autoritu představuje Cloud Security Alliance, která založila v roce 2013 registr Security, Trust, Assurance and Risk (STAR) zahrnující principy transparentnosti, bezpečnosti, a to včetně striktního auditování. V procesu Consensus Assessment Initiative Questionnaire (CAIQ) se hodnotí 197 kontrolních aspektů setříděných do 17 oborů. Předmětem auditu je zároveň i harmonizace v rámci Cloud Control Matrix, který je považován za de-facto standard pro bezpečnost cloudových platforem. 

S dalším rozvojem IoT technologií, a to především v oblasti komerčního využití 5G sítí a aplikace nástrojů strojového učení a umělé inteligence, budou průběžně probíhat také aktualizace legislativy pro zajištění bezpečnosti tohoto prostředí. Tyto otázky aktivně monitorujeme a jsme připraveni na změny, které přijdou.