ANALÝZA ČESKÉ SPOŘITELNY


Stanou se IT služby pilířem české ekonomiky?

Sektor IT služeb tvoří už dnes podstatnou část české ekonomiky. Navíc v souvislosti s celosvětovými trendy lze předpokládat, že se jeho význam bude i nadále zvyšovat. A koronavirová krize tento vývoj ještě znásobí. Jak se daří oblasti IT služeb v ČR?

Autor: Radek Novák, Ekonomické a strategické analýzy, Česká spořitelna

Co vše sem patří?

Sektor IT služeb zahrnuje podle definice Českého statistického úřadu vydávání softwaru, vývoj, úpravu a testování (programování) softwaru, databází či webových stránek na zakázku, dále plánování a navrhování počítačových systémů, správu, provoz a opravy IT systémů. Jsou zde zařazeny i činnosti spojené se zpracováním dat a s poskytováním infrastruktur pro hosting a zpřístupňování vyhledávacích a jiných webových portálů.

Sektor IT služeb v řeči čísel

Celkové investice do informačního a komunikačního softwaru (ICT) vybavení a softwaru v ČR v roce 2019, za kdy jsou dostupná poslední data, dosáhly 245 mld. Kč. Z toho nákup softwaru činil 161 mld. Kč a IT vybavení (nákup hardware) 84 mld. Kč. Největším „odbytištěm“ investic do ICT softwaru a vybavení bylo v roce 2019 logicky samotné odvětví informačních a komunikačních činností. To však hned následoval zpracovatelský průmysl s 27 % podílem na celkových IT investicích v ČR.

Investice do ICT vybavení a softwaru v ČR (mil. Kč)

2017

2018

2019

Celkem 194 625 233 830 244 873

ICT

76 809

82 840

83 780

Software 117 816 150 990 161 093
podle odvětví (sekce CZ-NACE) 5 největších
Informační a komunikační činnosti

51 594

 68 858

70 615

Zpracovatelský průmysl

54 004 58 101 65 585
Peněžnictví a pojišťovnictví 22 897 27 208 27 629
Profesní, vědecké a technické činnost 10 820 14 651 18 826
Obchod 13 643  16 895 15 602

Zdroj: ČSÚ, Digitální ekonomika v číslech

I v IT sektoru se sleduje vývoz a dovoz. Vývoz IT služeb z ČR dlouhodobě roste, o polovinu převyšuje dovoz a v roce 2019 tvořil již 15 % celkového vývozu služeb z ČR. Největším vývozním trhem byly v roce 2019 Spojené státy, s odstupem následovány Německem a Irskem. Pro srovnání, zatímco vývoz v IT služeb dosáhl v roce 2019 celkem 105 mld. Kč, export motorových vozidel a dílů činil 1 020 mld. Kč.

Vývoz a dovoz ICT služeb z ČR celkem, rok 2019, mil. Kč

Vývoz

Dovoz

Celkem

105 286

53 040
Telekomunikační služby 14 286 11 535
Počítačové služby 54 261 29 715
Počítačový software 36 739 11 790

Zdroj: ČSÚ, Digitální ekonomika v číslech

Tržby sektoru IT služeb v ČR rostou v posledních pěti letech velmi svižně, v roce 2019 meziročně přidaly o 16 % a zvýšily se na 344 mld. Kč. Z toho 55 % připadalo na domácí podniky, 35 % na malé, 22 % na střední a 43 % na velké podniky. Velmi zajímavý údaj zveřejňoval ČSÚ ještě v publikaci Informační ekonomika v číslech (2018), a sice data za přidanou hodnotu sektoru IT služeb. Ta v roce 2016 dosáhla 108 mld. Kč, tedy 45 % tehdejších tržeb. Pro srovnání, tržby v automobilovém průmyslu (CZ NACE 29 – Výroba motorových vozidel a dílů) činily v roce 2019 celkem 1 354 mld. Kč a přidaná hodnota 226 mld. Kč, tedy pouze 17 % tržeb. Celkové tržby ICT sektoru (nejen IT služeb, ale i ICT průmyslu, Telekomunikací a ICT obchodu) v roce 2019 dosáhly 903 mld. Kč.

Tržby realizované v IT službách v ČR

Zdroj: ČSÚ, Digitální ekonomika v číslech

Tržby v IT službách podle vlastnictví a velikosti podniků, rok 2019

Zdroj: ČSÚ, Digitální ekonomika v číslech

ICT sektor je v ČR také čím dál větším zaměstnavatelem. V samotných IT službách v roce 2019 pracovalo 118 tisíc zaměstnanců (2,2% podíl na celkové zaměstnanosti v ČR). Pro srovnání v automobilovém průmyslu 179 tisíc.

Zaměstnanost v IT službách v ČR

Zdroj: ČSÚ, Digitální ekonomika v číslech

Zvyšují se také výdaje na vědu a výzkum prováděné v IT službách. V roce 2019 dosáhly 13,1 mld. Kč a činily už 19 % celkových výzkumných výdajů v podnikatelském sektoru.

Výdaje na vědu a výzkum provedené v IT službách

Zdroj: ČSÚ, Digitální ekonomika v číslech

Firmy v sektoru: Převládá vývoj software

V oblasti IT služeb působí v ČR zhruba 90 společností s ročním obratem vyšším než 500 mil. Kč. Přibližně 400 firem vykazuje roční obrat mezi 60 a 500 mil. Kč. Dalších cca 900 firem dosahuje obratu od 10 do 60 mil. Kč a cca 9 000 společností a podnikajících fyzických osob vykazuje roční obrat od 1 do 10 mil. Kč. 

Společnosti z oblasti IT služeb lze rozdělit do čtyř kategorií:

 • Vývoj softwaru a prodej IT infrastruktury: Patří sem vývoj softwaru pro různé použití (podnikové, bezpečnostní, komunikační, vývojářské, herní, specifické aplikace) a prodej souvisejících technologií a softwaru (prodej již vyvinutého softwaru, cloudové služby, úložiště, servery databázové řešení atd).  
 • IT poradenství a služby: Hlavní činností je poradenství v oblasti IT systémů pro podniky či veřejné organizace. Jedná se zpravidla o návrh, integraci či optimalizaci IT infrastruktury v dané organizaci, outsourcing IT služeb apod.
 • IT podpora: Zabezpečení a správa IT infrastruktury pro velké společnosti či korporace.
 • Ostatní: Např. školení v oblasti IT, bezpečnost IT systémů, komunikační služby, marketingové analýzy, nábor IT odborníků, opravy zařízení atd.

Převažující činností, kterou společnosti z oblasti IT služeb v ČR (s obratem od 500 mil. Kč) vykonávají je vývoj softwaru a prodej IT infrastruktury (téměř 50 % společností), následuje IT poradenství a služby (téměř 25 % společností).

IT služby v ČR dle hlavní činnosti (v %, mezi firmami s obratem nad 500 mil. Kč)

Zdroj: Česká spořitelna, databáze Albertina, vlastní rozdělení. Pozn.: jedná se o 86 firem

Životní cyklus firem a jejich potřeby

Začínající IT firma při svém založení obvykle potřebuje dostatečné technologické vybavení (vývojářské počítače, software, licence), prostory (pronájem, coworkingová centra, vlastní prostory) a především kvalitní pracovní sílu. V sektoru IT služeb dnes hlavně vznikají firmy označované za start-upy. 

Větší či již fungující firmy z oblasti IT služeb vyžadují pro své fungování a další rozvoj:

 • Investice do obnovy IT technologií, které rychle zastarávají (vývojářské počítače, software, licence a další hardware). Samostatnou kapitolou jsou pak investice do vlastních serverů a datových úložišť jak pro vlastní potřeby, tak pro klienty;
 • Bezpečnost – čím dál důležitější faktor pro fungování IT infrastruktury;
 • Nemovitosti – řada firem využívá pro svou činnost pronajaté prostory, nákladné jsou datacentra (vybavení, energetické zajištění, bezpečnost atd.);
 • Investice do zaměstnanců – kvalitní zaměstnanci jsou pro IT firmy a jejich růst klíčovým faktorem;
 • Financování akvizic – akvizice v sektoru jsou velkým trendem. Firmy tak cílí pro svůj rychlejší růst buď na svoji konkurenci, nebo na začínající start-upy s inovativním produktem, a to nejen na domácím trhu. Cílem akvizic může být rovněž získání kvalitních zaměstnanců či přístup k licencím, produktům apod. Aktivními zájemci přitom nejsou jen firmy z oboru, ale i různé venture kapitálové či investiční fondy. 
 

Určující trendy v odvětví

Následující výčet obsahuje vybrané trendy IT sektoru:

 • Rostoucí výdaje na IT: Celkové investice na IT (především do softwaru) v ČR rostou, v roce 2019 dosáhly 245 mld. Kč (do softwaru 161 mld. Kč). V souvislosti s tlakem na digitalizaci téměř ve všech odvětvích ekonomiky lze očekávat i další zvyšování výdajů firem na IT. Přechod ekonomiky do online prostoru v roce 2020 tento trend ještě zvýrazní.
 • Posun od technologií ke službám: Roste počet firem, které svou digitální transformaci urychlují využíváním tzv. SaaS (Software-as-a-Service), například pro méně důležité procesy. Firmě to tak umožní soustředit se na tvorbu a rozvoj konkurenční výhody v jiných (hlavních) sférách jejich podnikání (výroba, obchod) a nesoustředit se tolik na IT. 
 • Nástup cloudu a změna obchodního modelu: Firmy čím dál více přehodnocují rozsah své činnosti, která je závislá na stávající infrastruktuře, a to zejména kvůli nástupu služeb založených na cloudu. Pro poskytovatele IT systémů to znamená, že již zákazníkům neinstalují IT software a neúčtují jednorázovou sumu při pořízení, ale získávají měsíční poplatek za jeho využívání. Trendem je také hybridní cloud, který je pro firmy, jež mají už vybudovanou IT infrastrukturu a její část chtějí přesunout do cloudu. 
 • Akvizice a konsolidace: Fúze a akvizice v oblasti IT jsou v poslední době velkým trendem. V roce 2020 řadu českých IT firem koupily či získaly v nich podíly velké evropské i zahraniční společnosti.
 • Rychlost jako rozhodující faktor pro firmy: Manažeři firem zodpovědní za IT se v dnešním světě rychlých změn již při rozhodování o investicích do technologií nebudou zdržovat rozsáhlými analýzami, ale investují do technologie s nejrychlejší návratností prostředků. Trendem je agilní přístup – rychlý vývoj podle potřeb klientů a okamžité uvedení do praxe.
 • Big data – tlak na zužitkování dat: S nástupem digitální revoluce, revoluce v průmyslu i v dalších odvětvích roste tlak na využívání hodnoty uložené v datech. Firmy se snaží zajistit, aby byla data dostupná kdykoli všem, kteří je potřebují. To vytváří další potenciál pro vývojářské i poradenské IT firmy.
 • Umělá inteligence se dostává do všech odvětví: Umělá inteligence (zejména strojové učení) vstupuje do celé řady podnikatelských aplikací, od řízení výroby a distribuce přes analýzy všeho druhu a data mining až po tvorbu marketingových strategií. Artificial Intelligence se tak mění v Business Intelligence. Rovněž s větší mírou robotizace a automatizace ve výrobě se bude rozšiřovat využití pro IT služby (vývoj aplikací, systémů pro ovládání robotů). Samostatnou, obrovskou kapitolou je využití umělé inteligence při poznávání potřeb a tužeb zákazníků.
 • Rostoucí výdaje na bezpečnost: IT společnosti investují čím dál více do zajištění kybernetické bezpečnosti a tento trend bude pokračovat i v následujících letech. K tomu se přidávají velké (i regulatorní) požadavky na zajištění bezpečnosti dat klientů.
 • Nedostatek IT odborníků: Nejen v ČR, ale téměř všude ve světě převyšuje poptávka po IT specialistech nad nabídkou a firmy si mezi sebou pracovníky přetahují, a to za cenu rostoucích platů a rozšiřování nabídky benefitů. Na trhu také vznikají specializované HR agentury, které se zaměřují pouze na nábor IT specialistů.