ROZHOVOR


Nejčistší energie je ta, kterou nikdy nespotřebujete

O tom, že se závod Vrchlabí stane prvním uhlíkově neutrálním závodem společnosti Škoda Auto, jsme informovali v čísle 5/2020. To bylo potvrzeno nyní, v březnu 2021. Zajímalo nás, jakou cestu zde zvolili a co by poradili podnikům, které se k podobné transformaci chystají. Pozvání k rozhovoru přijal Ing. Ivan Slimák, Ph.D., vedoucí závodu ve Vrchlabí.

Autor: Škoda Auto, závod Vrchlabí

Proč jste se jako první závod společnosti ŠKODA AUTO rozhodli jít cestou uhlíkové neutrality? 

Závod Vrchlabí prošel v roce 2012 transformací z výroby automobilů na produkci technicky propracovaných automatických převodovek s přímým řazením DQ200. Díky tomu jsme výrazně zmodernizovali zázemí, za což jsme spolu s rychlostí celé proměny získali dokonce prestižní oborovou cenu Továrna roku.

Za posledních osm let jsme dále investovali do pokročilých technologií Průmyslu 4.0 a řadíme se díky tomu mezi vůbec nejmodernější provozy v koncernu Volkswagen. Jako první jsme například v rámci automobilky ŠKODA AUTO použili kooperující a autonomní roboty a zavádíme další moderní vybavení. Dosažení uhlíkové neutrality je přirozeným pokračováním této cesty a jsem rád, že i zaměstnanci přicházejí s novými nápady a mají chuť novinky rychle realizovat.

To vše nás hodně motivuje, od začátku jsme také měli velkou podporu představenstva společnosti ŠKODA AUTO. Přejít na uhlíkově neutrální výrobu není vůbec jednoduché, ale pomohlo nám to i k zvýšení povědomí o našich aktivitách na úrovni koncernu, v němž mezi závody na výrobu komponentů přirozeně panuje velká konkurence. Další výhodu spatřuji v tom, že zaměstnanci mají možnost představit naše projekty a nabyté znalosti na koncernových setkáních a budovat tím nejen svoje odborné znalosti, ale také navazovat přínosné pracovní kontakty po celém světě.

 

Jakými kroky jste dosáhli uhlíkové neutrality?

Základem efektivního využívání energie ve výrobě je omezit spotřebu. Přistoupili jsme k optimalizaci procesu ve vakuových kalírnách a zavedli jsme nové pohony, komponenty i materiály, které přispívají k snížení energetických nároků. K zvýšení hospodárnosti přispívá i neustálé zrychlování taktů linek a tím snížení specifické energie na jednu převodovku.

Nové materiály jsme využili ve výstelce vakuové kalírny, čímž jsme významně snížili spotřebu energie. Jedná se ovšem o mimořádně náročný projekt nejen po technické stránce, ale také z hlediska organizace, protože novou technologii zavádíme za plného provozu výroby. Závod je díky velké poptávce vytížen na více než 100 % kapacity, vyrábíme například i o víkendu.

Další přínos znamenalo zapojení externí poradenské firmy a využití moderních prvků, jako je zpětné využívání tepla neboli rekuperace v oblasti výrobních zařízení nebo detailní sledování energetického odběru v jednotlivých výrobních úsecích. Zmínit je potřeba také systematickou úsporu energií, ať už instalací stovek senzorů na spotřebu energie a tepla ve výrobních prostorech, pokročilou analýzou tepelných úniků pomocí infrakamery nebo optimalizací proudění vzduchu ve ventilaci.

Vedle toho jsme ale také motivovali všechny pracovníky, aby osobně přispěli k úspoře energií, a zavedli jsme systém sledování vývoje spotřeby energie, který umožňuje znázorňovat odchylky oproti minulosti. 

Za zmínku také stojí, že závod Vrchlabí se věnuje ochraně životního prostředí dlouhodobě i řadou aktivit společenské odpovědnosti. Podporujeme Krkonošský národní park, v němž zaměstnanci z Vrchlabí například v rámci dobrovolnické činnosti vysazují nové stromy a tím pomáhají k obnově lesních porostů a zvýšení jejich diverzity i odolnosti. Je to zvláště důležité v posledních letech, kdy lesy trpí nedostatkem srážek a napadením kůrovcem.

 

Která opatření vnímáte jako nejefektivnější?

Na cestě k uhlíkové neutralitě jsou základem taková opatření, která spoří energii. A nejčistší energie je ta, kterou nikdy nespotřebujete. Vedle účinných úsporných kroků je největším přínosem přechod na obnovitelné zdroje energie.

Zaměstanci z Vrchlabí se pravidelně účastní dobrovolnické činnosti v Krkonošském národním parku

Jak jste postupovali? Měli jste speciální tým, který připravil plán a postupně jej zaváděli? 

Vytvořili jsme ve Vrchlabí tým s účastí zástupců všech útvarů a dodavatelů, kteří se podílejí na fungování závodu, spojili jsme se s odborníky v Mladé Boleslavi i v koncernu Volkswagen, ale k tomu jsme také přizvali zástupce města a KRNAPu. Měli jsme k dispozici řekněme databázi potenciálních nástrojů, důležité také byly schůzky, některé osobní, řada z nich formou online.

Veškeré kroky se průběžně zaznamenávaly a poté jsme je vyhodnotili jak po ekologické, tak ekonomické stránce. Podle priorit jsme pak přistoupili k jejich realizaci.

 

Co byste po těchto zkušenostech doporučovali, pokud se firma rozhodne pro dekarbonizaci?

U nás hrála velkou roli podpora představenstva společnosti ŠKODA AUTO, ale i Odborů KOVO. Není to snadný úkol, ale přínos takové cesty je jasný, a proto jsme se snažili o našem výsledku také co nejvíce informovat. Tak zásadní projekt je velký závazek, ale všichni zúčastnění měli také motivaci ukázat, že ho zvládneme. A hlavní doporučení je jasné: správně zhodnotit své možnosti a pečlivě zvážit jak přínosy, tak náklady jednotlivých kroků. 

 

Jakým způsobem jste do projektu zapojili své zaměstnance?

Ve společnosti ŠKODA AUTO máme velmi propracovaný systém pro zlepšovací návrhy. Říkáme mu ZEBRA a jedna jeho část je věnována pouze nápadům z oblasti ekologie a hospodaření s energiemi. Zaměstnanci mohou podávat nápady nejen z pracoviště, ale také z domova nebo pomocí mobilního telefonu. Motivace je velká: vedle finančních odměn se každý rok losují hodnotné ceny, mezi nimiž jsou i nové vozy značky ŠKODA.

Pro naše zaměstnance jsou ovšem ekologické aktivity běžnou součástí života. Jednak zvyšujeme povědomí o ochraně životního prostředí formou školení, jednak připravujeme během roku řadu akcí, jako je sázení stromků, dvakrát ročně také vyrážíme na úklid přírodních lokalit v okolí závodů v rámci výzvy Ukliďme Česko.

O tom, jak dosáhnout ve firmě uhlíkové neutrality si s redakcí NCP4.0 povídal ing. Ivan Slimák, Ph.D., vedoucí závodu ve Vrchlabí

Jste jeden z nejdůležitějších zaměstnavatelů v rámci kraje. Vnímáte, že váš přístup k této problematice ovlivňuje i další výrobce? Pomáhá vám to jako zaměstnavateli? 

Domnívám se, že závod ŠKODA AUTO ve Vrchlabí má jako zaměstnavatel velmi dobrou reputaci a určitě jedním z důvodů je, že nabízíme práci v moderní a prosperující společnosti, která umožňuje i osobní rozvoj. O práci u nás je velký zájem a my zase stojíme o nadšené a pracovité kolegy, dveře u nás mají otevřené vysokoškoláci, specialisté z různých oborů i zájemci o práci na lince.

Setkáváme se i se zástupci významných průmyslových podniků a sdělujeme si svoje zkušenosti, pravidelně probíhají schůzky se zástupci města Vrchlabí a Krkonošského národního parku. Naše zázemí pro školení zaměstnanců v oblasti šetření energiemi, které obsahuje řadu zajímavých a názorných pomůcek, však využíváme také pro návštěvy žáků a studentů místních škol, gymnázií, odborných středních škol i učilišť. Zajistili jsme také prezentaci pro pedagogy matematiky a fyziky všech základních škol v regionu a seznamovali jsme je s možnostmi výuky různých odborností v rámci průmyslové výroby. ŠKODA AUTO dává vzdělání velký význam a myslím, že je to správná cesta nejen pro regiony, kde má firma své závody, ale pro celou zemi.

 

Co dalšího plánujete v oblasti ochrany životního prostředí? 

V oblasti snižování emisí v závodě spolupracujeme také s naším dodavatelem energií, dceřinou firmou ŠKO-ENERGO. Ta již dnes závodu dodává veškerou elektřinu z obnovitelných, tedy CO2 neutrálních zdrojů. Ročně se jedná o přibližně 40 000 MWh. Také podíl vlastní výroby elektřiny a tepla je od loňského roku uhlíkově neutrální, neboť došlo k přechodu na spalování biometanu v ročním objemu asi 1,5 mil. m3. Velmi důležité je, že tato opatření jsou plánována jako dlouhodobá, takže se již nyní počítá s tím, že i v případě rozšíření závodu v budoucnu bude navýšení spotřeby pokryto z těchto uhlíkově neutrálních zdrojů.

Ovšem ŠKO-ENERGO v rámci strategie automobilky připravuje podobná opatření a projekty pro všechny závody ŠKODA AUTO v České republice.

 

Rozhovor vzniká v rámci aktivit Národního centra Průmyslu 4.0, musím se tedy zeptat: Jaké novinky v oblasti Průmyslu 4.0 plánujete zavádět v roce 2021? 

Přestože patříme v této oblasti mezi přední inovátory, tyto technologie přináší široké možnosti využití. Mohu prozradit, že chystáme několik projektů v oblasti Smart Handling ve výrobě mechatroniky, ale i v oblasti přesného mechanického obrábění.

Děkujeme za rozhovor!

Závod ŠKODA AUTO Vrchlabí