REPORT Z AKCE


Vzdělávání pro Průmysl 4.0 začíná u vzdělávání učitelů

S počátkem nového školního roku zahájili Národní pedagogický institut (NPI) a Národní centrum Průmyslu 4.0 spolupráci na vzdělávání odborníků a metodologů, kteří se věnují přípravě vzdělávacích programů pro střední odborné školy, a to s důrazem na kompetence nezbytné pro průmyslovou výrobu podle konceptu Průmyslu 4.0.

Autor: Alena Nessmithová

Detailní znalost současných výrobních technologií a dobré porozumění tomu, co firmy očekávají od nastupujících absolventů, jsou klíčem pro kvalitní přípravu žáků a studentů na všech stupních vzdělávání.  

Národní centrum Průmyslu 4.0 vyšlo vstříc požadavkům NPI a ve spolupráci se svými partnery připravilo odborné semináře mapující současnou průmyslovou výrobu podle trendů Průmyslu 4.0 spolu s požadavky na klíčové kompetence nastupujících absolventů středních odborných škol. Na přelomu srpna a září se tak v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT uskutečnily dva semináře, kterých se zúčastnili zástupci vedení NPI ČR, odborní garanti jednotlivých oblastí počátečního i dalšího odborného vzdělávání za NPI a zástupci MŠMT, středních odborných škol a dalších institucí angažujících se ve středoškolském odborném vzdělávání. 

V rámci celodenního programu se účastníci seznámili s ukázkami moderní průmyslové výroby, a to jak prostřednictvím prezentací partnerů NCP4.0, tak také zapojením živých ukázek v laboratořích Testbedu pro Průmysl 4.0 a centru 3D tisku. Program zahájila přednáška v laboratoři Průmyslové výroby a automatizace CIIRC ČVUT, která představila hybridní výrobu (kombinace aditivní a subtraktivní technologie) a možnosti robotické montáže, včetně digitálního dvojčete pro virtuální zprovoznění. Následovala prezentace o aktuálních výzvách pro moderní vzdělávání pro Průmysl 4.0, která zdůraznila nutnost celoživotního vzdělávání i možnost kombinace národních i mezinárodních vzdělávacích kurzů. 

Významným nástrojem v této oblasti je Guided Learning Platform (GLP), kterou připravuje konsorcium EIT Manufacturing. GLP shrnuje digitální výukový obsah vytvářený spolupracujícími univerzitami a firmami. Na workshopu byly ukázky z výuky hybridní výroby (projekt EIT M-NEST-RIS), programování a kalibrování robotů (projekt EIT MANULEARN) a využití digitálních dvojčat obráběcích strojů a procesů pro optimalizaci technologií obrábění (projekt EIT MACH4.0). Na příkladu průběžných výsledků projektu Cluster 4.0, vytvořených ve spolupráci ČVUT a firmy SIDAT, bylo ukázáno, jak lze přímo promítnout do výuky výsledky výzkumu v oblasti datové konektivity strojů. 

Po exkurzi v laboratoři pokračoval program přednáškami vybraných partnerů Národního centra Průmyslu 4.0, kteří na příkladech svých společností demonstrovali postupy dnešní moderní průmyslové výroby a v souvislosti s tím také požadavky na kompetence a kvalifikaci přijímaných pracovníků, a to zejména absolventů středních odborných škol. Mezi partnery, kteří ukázali nasazení moderních technologií ve svých výrobních závodech a nabídli příklady své vlastní spolupráce s lokálními odbornými školami, byli například Škoda Auto, DEL, JHV Engineering, KUKA nebo Denso Manufacturing Czech.

O potřebách odborného vzdělávání a kvalitní přípravě pro praxi s účastníky prvního semináře hovořil také generální ředitel společnosti Siemens, Eduard Palíšek, jehož prezentace se rozvinula v podnětnou diskuzi. Neméně důležitou oblastí vedle obsluhy strojů je také jejich údržba.  Otázkám moderních postupů v údržbě a přípravě kvalitních údržbářů v souladu s požadavky platných českých a evropských norem se ve svém příspěvku věnovali zástupci České společnosti pro údržbu.

Možnosti virtuální a rozšířené reality při vzdálené údržbě strojů, ale i celých výrobních celků jako jsou například jaderné elektrárny, ukázal při prvním semináři zástupce společnosti Pocket Virtuality. Využití a dostupnosti 3D tisku v průmyslové výrobě se věnovala společnost 3D Wiser. Na přednášku navázala prohlídka centra 3D tisku CIIRC ČVUT, kde na jaře při nástupu pandemie COVID-19 vznikly polomasky CIIRC RP95 tištěné na 3D tiskárnách. Nabitý program zakončila prohlídka Testbedu pro Průmysl 4.0, kde se účastníci seznámili s některými technologiemi a postupy flexibilní výroby podle konceptu P4.0, které jim byly představeny v teoretické části semináře.

Spolupráce Národního pedagogického institutu ČR a Národního centra Průmyslu 4.0 bude pokračovat i v budoucnu, kdy by měly podobné semináře vzniknout pro užší specializované skupiny odborníků a pedagogů z okruhu NPI. 

Seminář pro NPI na CIIRC ČVUT v Praze. Foto: NPI ČR a archiv účastníků akce