DOPRAVA


Jak naučit vozidla komunikovat s infrastrukturou a mezi sebou?

Vozidlo projíždí městem a řidič při odbočování vlevo dostane upozornění „Pozor, křížení s tramvají.“ Včas zastaví a nechává projet tramvaj, která má přednost, čímž zabrání kolizi. To je jen jeden z příkladů, jak v praxi funguje kooperativní inteligentní dopravní systém založený na komunikaci V2X, který během jízdy upozorňuje řidiče na kritické situace a zvyšuje tak bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Autor: Lukáš Filip, Jan Věžník, Kateřina Mašínová – Transportation Advisory, Deloitte Advisory s.r.o. a kolektiv

Kooperativní inteligentní dopravní systém (C-ITS) umožňuje zabezpečenou a důvěryhodnou komunikaci mezi vozidly, mezi vozidly a dopravní infrastrukturou a také s dalšími účastníky dopravního provozu. Jedná se o inovativní inteligentní dopravní systém, jehož rozvoj má významný potenciál pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, a to díky efektivnímu využívání dopravních dat. Smyslem kooperativních systémů v současné fázi jejich implementace je přinášet řidiči včasné a přesné informace o dění kolem něj. Díky C-ITS si mohou vozidla mezi sebou, ale i s dálniční infrastrukturou či křižovatkami vyměňovat v reálném čase zabezpečená data a informace. Řidič tak dostává ověřená oznámení o možných nebezpečích, jako je třeba výskyt náledí, o vznikající koloně, pohybující se technice údržby dálnic nebo o blížícím se vozidlu IZS.  Vytvoření komunikačního kanálu mezi vozidly a ostatními prvky je rovněž výchozí platformou pro rozvoj dopravy v oblasti její automatizace.

Evropská unie podporuje rozvoj C-ITS systémů prostřednictvím evropských projektů, nejprve výzkumných, poté ve formě rozsáhlých testovacích a ověřovacích provozů a návazně v podobě dotačních příležitostí pro zavádění v produkčním provozu.  Také díky tomu, že Česká republika patří mezi členské země EU, které se zapojily již do testovací fáze zavádění C-ITS, má naše země v současnosti připravenou potřebnou infrastrukturu pro zavádění C-ITS a současně na českém trhu působí společnosti s potřebným know-how.

Benefity zavádění C-ITS

C-ITS ve stávající podobě umí poskytovat standardizované C-ITS služby. Jedná se o služby zaměřené na bezpečnost a plynulost dopravy prostřednictvím informování účastníků dopravního provozu. Přínosy mohou být demonstrovány na již uskutečněných realizacích, například: 

 • Na dálnicích D0, D1, D5 a D11 se pohybují C-ITS jednotkou vybavené vozíky a vozidla středisek správy a údržby komunikací, které hlásí svoji polohu a upozorňují řidiče na probíhající práce na silnici. 
 • V Brně jsou C-ITS jednotkou osazeny světelné křižovatky, které umožňují preferovaný průjezd vozidel integrovaného záchranného systému a městské veřejné dopravy. 
 • Vybrané železniční přejezdy informují o svém stavu blížící se řidiče. 

Mezi standardizované C-ITS služby patří:

 • varování před nebezpečnou lokalitou

 • varování před železničním přejezdem

 • varování před pracemi na silnici

 • přenos dopravních symbolů a textových zpráv

 • služby spojené se SSZ

 • služby spojené s IZS

 • bezpečnostní služby MHD

 • sběr dopravních dat

 • varování před prudkým bržděním

Příkladem implementace kooperativních systémů je přenos dopravně informačních a řídicích stavů do vozidla. Distribuce informací probíhá mezi centrálními prvky C-ITS, centrálními C-ITS stanicemi propojenými s řídicími dopravními centry a vybranými C-ITS stanicemi na dálnicích, které tak v předstihu předávají do vozidel informace o proměnném dopravním značení na úseku před nimi, o aktuálních predikcích stavu počasí (např. hrozící náledí) nebo o pohybujících se vozidlech v protisměru. Řidiči tak na základě těchto včasných informací mohou reagovat na danou dopravní situaci v předstihu.

Dalším příkladem implementace kooperativních systémů je vybavování vozidel integrovaného záchranného systému vozidlovými C-ITS jednotkami. Při zásahu složek IZS pak informaci o blížícím se vozidle hasičů, zdravotní záchranné služby nebo policie dostávají všechna vozidla v okolí. Řidiči jsou tak připraveni na včasný a bezpečný úhybný manévr a vytvoření uličky pro průjezd vozidla IZS. Vedle předávání informací může C-ITS sloužit také pro komunikaci s řadičem světelné křižovatky, kdy si vozidla IZS mohou prostřednictvím instalované jednotky zajistit preferovaný průjezd křižovatkou (to znamená, že mají ve svém směru signál „volno“, zatímco ostatní proudy „stůj“) a tím i urychlit dojezd na místo zásahu.  

Další rozvoj kooperativních systémů je spojen zejména s postupujícím propojením C-ITS jednotky s asistenčními systémy a ovládacími prvky vozidel. Zanedlouho tak budou vozidla například schopna v předstihu automaticky reagovat na prudce brzdící vozidlo před sebou nebo budou zvládat jízdu v konvoji vozidel s využitím automatizovaného řízení, tzv. platooning, kdy mezi jednotlivými vozidly v konvoji probíhá synchronizace jejich brzdění či akcelerace.

Kromě komunikace mezi vozidly se další rozvoj soustřeďuje i na komunikaci s ostatními účastníky provozu a na jejich ochranu. Vývojové snahy směřují k upozorněním řidičů na chodce a cyklisty v nepřehledných křižovatkách či oblastech s vysokým výskytem zranitelných účastníků provozu, kdy prostřednictvím senzorů detekujících jejich pohyb a zajišťujících přenos informací do vozidla bude možné řidiče včas varovat. 

 

Architektura připravena k napojení dalších subjektů

Z technického pohledu se C-ITS skládá z několika základních prvků, které tvoří základ celého systému:

 • Centrální prvky C-ITS na evropské i národní komerční úrovni zajišťující zabezpečení a důvěryhodnost komunikace a propojení datových center
 • Centrální C-ITS stanice, tzv. C-ITS Back Office, zajišťující generování, distribuci, zpracování a vyhodnocení dopravních událostí
 • Vozidlové C-ITS stanice, tzv. OBU (On Board Unit)
 • C-ITS stanice umístěné na infrastruktuře, tzv. RSU (Road Side Unit)
 • Mobilní aplikace