LOGISTIKA


Automatizace v logistice z pohledu bezpečnosti

Hlavním a aktuálně největším trendem automatizace v logistice jsou v tuto chvíli Automated Guided Vehicles neboli AGV vozítka. Laicky řečeno, autonomní „samo se pohybující“ vozíky vybavené různými druhy navigace, které jsou následně opatřeny aplikační platformou, držákem vezeného předmětu, popřípadě průmyslovým robotem či jiným příslušenstvím. Využívají se k přepravě výrobků, dodávkám materiálu na výrobní linky, přepravě hotových výrobků, a to ať už samostatných nebo zabalených. Dále pak ve skladech při vyskladňování zboží na přepravu k zákazníkovi.

Autor: Michal Nevěřil, CEO PILZ Česká republika a Slovensko

Spolu s pandemií covidu, která způsobila nárůst poptávky po automatizaci a digitalizaci procesů obecně, zároveň mnohonásobně vzrostla poptávka po online službách, a to zejména v oblasti retailu. To se odrazilo ve zvýšeném zájmu po zavádění AGV do skladů online obchodníků, kteří doufají, že tímto způsobem vykryjí nedostatkové lidské síly, zkrátí dobu vyskladnění zboží a sníží chybovost na expedici. Stejně jako každá technologie i AGV vozítka mají své nároky a při jejich nasazování do provozu skladů a do výroby, kde se s nimi setkáváme nejčastěji, je nutné dbát na jejich bezpečnou integraci a zejména na bezpečnost pracovníků, kteří s nimi budou pobývat ve společném pracovním prostoru. 

Rád bych nastínil problematiku automatizace logistiky z pohledu legislativy. Podíváme se také na co si dát pozor při výběru dodavatele a následné implementaci mobilní robotiky do provozu. 

Čím začít

V prvním kroku je nutné zkontrolovat, zda samotný vozík dodaný výrobcem je certifikován, laicky řečeno má „CÉčko“, a splňuje tak dané bezpečnostní požadavky v rámci platné legislativy EU a ČR. Pro konkrétní nasazení v provozu se většina vozíků vybavuje specifickou nástavbou nebo nástavcem, což představuje z hlediska legislativy, a hlavně bezpečnosti, problém. Pokud dojde k implementaci jakékoli nástavby na vozík a následně je takto upravený vozík umístěn do průmyslové haly či spolupracuje s jakoukoli navazující periferií (např. manipuluje s paletou, která je automatickým páskovacím strojem převázána), je nutné podívat se z hlediska bezpečnosti na aplikaci jako na celek a zabývat se bezpečností celé dané aplikace, a to včetně navazujících a použitých zařízení. 

To je první úskalí při nasazování AGV vozítek, které se často opomíjí, ať už vozítka integrují externí dodavatelé nebo si je zákazník integruje sám. Samotná certifikace vozíku tedy rozhodně nestačí a nekryje možná nebezpečí dané aplikace. V případě úrazu potom zodpovědnost přechází na provozovatele takového zařízení. 

Co na to legislativa

Podívejme se tedy v jednoduchosti na to, co musí AGV a jeho aplikace splňovat z hlediska platné legislativy. Níže je výčet základních legislativních povinností a doporučení a závazných norem:

 • AGV mají svou vlastní “C” normu
  POZOR, je zde nová norma ČSN EN ISO 3691-4:2020 s platností od 1.1.2021. Tato norma jasně definuje pracovní režimy, ochranné zóny, způsoby integrace a vše ostatní.
 • AGV je “Strojní zařízení”
  Vztahují se na něj tedy všechny s tím spojené náležitosti, včetně souladu se směrnicí pro strojní zařízení 2006/42/ES – NV č.176/2008 Sb.
 • Další normy
  vztahující se ke správné konstrukci, elektru, zabezpečení atd. jako například ČSN EN ISO 12100, 13857, 14120, 14119, 13849-1/2.
 • Pokud přidáme robota
  Pokud je na AGV platformu přidán robot, nutná certifikace se rozšiřuje o ČSN EN ISO 10218-1/2, což je “C” norma pro roboty a robotickou implementaci.
 • Spolupráce s dalšími zařízeními
  Pokud bude AGV zajíždět do stanice či linky, která má nějaké další specifické záležitosti, jako např. ESD, ATEX, čisté prostředí atd. je potřeba na toto brát zřetel a zohlednit v certifikaci.

Nejčastější rizika provozu AGV vozíků

Kromě výše popsaného pohledu legislativy, je potřeba si uvědomit další, velice podstatná a důležitá specifika provozu AGV vozíků. Mezi hlavními bych uvedl tato:

 • Jedná se většinou o vozidlo s vysokým napětím a proudem. To znamená, že při neodborném používání hrozí vysoké riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Vzhledem k velkým bateriím, má podobné parametry jako elektromobil. Nelze jej tedy normální cestou uhasit! Existuje několik možných způsobů hašení: a) speciální kontejner, b) minerální olej, c) písek, d) speciální gelové hasicí přístroje apod.. POZOR! nevhodným způsobem hašení AGV vozítek, které obsahují Lithium-ion baterie, je prášek, pěna a voda! Tato hasiva se nedostanou přímo ke zdroji ohně, v tomto případě řetězové reakci článků uvnitř baterie.
 • AGV není možné „vypustit mezi lidi” bez zásadních změn v uspořádání prostoru, vymezení zón, ošetření kritických situací a dalších náležitostí.
 • AGV nemůže jezdit bez zásadních opatření s lidmi výtahem ani být v úzkých prostorech, protože nelze zaručit dostatečnou bezpečnost.

Pár slov závěrem

Z mého pohledu vnímám aktuální “boom” AGV vozíků v logistice podobně, jako nástup kolaborativních robotů zhruba před 7 lety. Tento “boom” probíhá spíše spontánně, což je do jisté míry dobře. Osobně jsem příznivcem automatizace, nicméně tyto inovace jsou často zaváděné bez potřebných komplexních znalostí problematiky. Tato neznalost může vést k potížím při integraci AGV vozíků a bohužel následně i k úrazům osob, ohrožení okolních technologií, popřípadě strojů i nemovitostí samotných. 

Samostatnou kapitolou je požární a elektrická bezpečnost, která je velice komplikovaná a může mít zásadní vliv na provoz, a to včetně BOZP, požárních předpisů, provozu objektu a spousty dalších.

Společnost PILZ se bezpečnosti robotických pracovišť věnuje dlouhodobě a s ohledem na překotné zavádění AGV vozíků v posledním cca roce se zaměřila i na tuto oblast.  V současnosti připravujeme technicky zaměřený materiál, který se bude touto problematikou zabývat. Dále chystáme praktický seminář/workshop na téma bezpečnost AGV vozíků a máme připravené i odborné školení.

Závěrem bych chtěl snad jen upřesnit, že hlavním záměrem mého článku byla snaha nastínit problematiku bezpečnosti v oblasti AGV vozíků, ne někoho “vystrašit” či odradit od toho, aby svou výrobu/logistiku automatizoval. Ale díky tomu, kolik vidíme nepovedených aplikací při našich častých návštěvách továren, snažím se alespoň o tento druh osvěty.