Inspirovat & tvořit
český Průmysl 4.0

Přispět k zavádění principů Průmyslu 4.0 v České republice, obzvláště
do malých a středních podniků. Šířit osvětu o konceptu Průmyslu 4.0
a Společnosti 4.0 a poskytovat informace o technologických řešeních
a dopadu technologického pokroku na společnost.

NCP 4.0

Čtvrtá průmyslová revoluce postupně zasahuje výrobní sféru, energetiku, dopravu a další oblasti života společnosti. Je velkou výzvou především pro český průmysl, jehož fungování je určující pro dlouhodobou konkurenceschopnost České republiky.
Vláda České republiky podpořila iniciativu Průmysl 4.0 svým usnesením z 24. 8. 2016 a dalším usnesením ze dne 15. 2. 2017 ustavila Alianci Společnost 4.0.

Iniciativa Průmysl 4.0 předpokládá nutnost větší synergie akademické sféry, velkých, středních a malých podniků, výrobců i uživatelů automatizačních a informatických technologií. Více než kdykoliv předtím - a to zejména díky velkým investičním nákladům při zavádění principů Průmyslu 4.0, rychlosti technologických změn a standardizaci - je třeba vzájemně propojovat všechny aktéry ovlivňující výrobní sféru.

Vize Průmyslu 4.0 v projektu RICAIP - Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu

Hlavní cíle

Přispět k zavádění principů Průmyslu 4.0 v České republice, obzvláště do malých a středních podniků. Šířit osvětu o konceptu Průmyslu 4.0 a Společnosti 4.0 a poskytovat informace. více...

Aktivity

Organizace či spoluorganizace konferencí a prakticky orientovaných workshopů k aktuálním otázkám předmětné oblasti.
Organizace exkurzí, tematických návštěv, zahraničních misí. více...

Organizace

Centrum je ustaveno v první fázi jako organizačně a finančně samostatně fungující pracoviště CIIRC ČVUT. Centrum bude využívat klíčovou infrastrukturu Testbedu pro Průmysl 4.0 na ČVUT, které bude více...