Průmyslová automatizace v praxi

25. května 2022

Robotizace a automatizace výroby - to je to, oč tu běží. Případové studie, sdílení zkušeností a odborné přednášky na důležitá témata související se zaváděním robotizace pro všechny zájemce o automatizaci a digitalizaci výroby.  

Termín: 25. května 2022 | 09:00 - 16:00

Místo: Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Tolstého 16,  Jihlava

Registrace: Vstup na akci je zdarma na základě potvrzené registrace. 

Řečníci: DEL, Deloitte, OPTOKON, JHV, Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, NEDCON Bohemia, SICK, Siemens, Valeo, CIIRC ČVUT, VŠPJ, Filip Plevač

Program: odborné přednášky, praktické workshopy, komentované prohlídky Cyber Physical Factory, infopointy API, TAČR, CzechInvest, NCP4.0 a Krajského úřadu Kraje Vysočina

Moderátor: Zdeněk Martínek, Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina


Automatizace a robotizace výroby je komplexní záležitost a nákup robota či robotické linky je jenom první krok na cestě k automatizaci výroby. Robota je potřeba vhodně zařadit do stávající výroby a najít mu místo, obrazně i fyzicky. Je třeba ho naprogramovat, postarat se o bezpečnost všech, kteří s ním přijdou do styku, vyřešit jeho údržbu a seřizování, a samozřejmě optimalizovat výrobu tak, aby nám přinášel co největší užitek a jeho provoz stál co nejméně. 

I když je toho hodně, co souvisí se zaváděním robotů do výroby, dává jejich pořízení v mnoha případech smysl a může velice pozitivně ovlivnit efektivitu a produktivitu výroby. 

Rádi bychom vám představili úspěšné příklady robotizace a automatizace výroby z různých prostředí a ukázali témata, která s tím souvisí.

  • O své zkušenosti z nedávných realizací se podělí integrátor a klient a spolu s moderátorem vás provedou celým procesem zavádění robotizace od prvotní myšlenky až po ostrý provoz. V rámci prezentace případových studií bude prostor na dotazy z publika, protože víme, že každého zajímá něco jiného. 
  • Nabídneme také přednášky na téma bezpečnosti robotů, ať už konvenčních nebo kolaborativních a samozřejmě nezapomínáme ani na tolik populární AGV vozítka.
  • Ceny energií rostou, ale věděli jste, že vhodný optimalizační algoritmus vám může ušetřit objem energie v řádu desítek procent i čas v taktu linky?
  • A co když je vaše výroba natolik specifická, že komerční řešení neexistuje? Pak může pomoci výzkumné VŠ pracoviště, kde najdou řešení na míru.
  • Údržba robotických pracovišť, digitalizace malosériové výroby a nebo jak připravit technologickou transformaci ve firmě jsou další z témat konference.

Součástí programu jsou komentované prohlídky Cyber Physical Factory Vysoké školy polytechnické Jihlava, v jejíchž prostorách se akce koná.

Cyber Physical Factory je modelovým pracovištěm moderní průmyslové výroby, které se skládá z fyzické výrobní linky a její digitální kopie ve virtuálním prostředí. Na CP Factory lze simulovat téměř jakýkoliv výrobní proces automatické linky, přičemž k fyzickým výrobním zařízením lze „virtuálně" připojit jakékoliv další a sledovat jaký bude dopad na jednotlivé součásti výroby.

Program akce


8:00 - 9:00

REGISTRACE A KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY CP FACTORY (čas 8:30, délka 15 min) 


9:00

ZAHÁJENÍ PROGRAMU                                  


9:00 - 9:10 

Úvodní slovo

Adéla Lánová - Ředitelka regionální kanceláře CzechInvest Vysočina
Zdeněk Martínek - Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Zdeněk Horák - Prorektor pro tvůrčí a projektovou činnost VŠPJ


9:10 - 9:30

Jak vypadá nebo by mohla vypadat firma budoucnosti?

Filip Plevač - Expert na robotizaci, digitalizaci a průmysl 4.0

Pomocí moderních technologií lze mnoho činností (a celých oddělení) nahradit technologickými nástroji a v podstatě tak až "rozbít" tradiční představu o struktuře firmy. Kam až se dá takto zajít? Zazní jednotlivé příklady a základní stavební kameny včetně trendů v podnikatelském prostředí.


9:30 - 10:00

Případová studie: Digitální dvojče v reálné praxi robotického svařování

Realizace DEL a.s., klient NEDCON Bohemia

Petr Musil - Ředitel oboru Engineering, DEL a.s.
Martin Bartoň - Výrobní ředitel, NEDCON Bohemia, s.r.o.

Jaké jsou výhody využití principu digitálních dvojčat? Jak vypadá cesta od prvních plánů, přes praktické využití digitálních dvojčat na konkrétním projektu až po finální instalaci?

Během technické prezentace Vám představíme zadání a očekávání zákazníka pro komplexní robotické svařovací pracoviště. V našem příspěvku se zaměříme především na praktické aspekty zavádění této technologie v kontextu očekávané komplexnosti. Představíme ekonomické výhody řešení, řízení případných rizik. V neposlední řadě rozebereme nutné podmínky, které uživatel digitálního dvojčete musí splňovat.


10:00 - 10:20

Optimalizace robotických pracovišť s ohledem na energetickou efektivitu

Přemysl Šůcha - Vedoucí oddělení optimalizace CIIRC ČVUT

Vzhledem k rostoucí složitosti dnešních výrobních procesů je stále obtížnější tyto procesy navrhovat tak, aby dokázaly efektivně využít dostupné zdroje (roboty, stroje, lidské zdroje, energii, …). Zkušenost našeho pracoviště ukazuje, že řada výrobních procesů má podstatné rezervy ve využívání zdrojů. V tomto příspěvku si ukážeme na reálných příkladech, jakých úspor lze dosáhnout optimalizací různých procesů. Kromě příkladů z výroby, dopravy a zdravotnictví si ukážeme, jak optimalizovat návrh robotických buněk tak, abychom zkrátili výrobní takt a snížili spotřebu robotů.


10:20 - 10:40

Toyota – příklad plně automatizovaného pracoviště, prediktivní údržba

Pavel Hortlík - Project General Manager 3 Best & Maintenance,
                          Toyota Motor Manufacturing Czech Republic

Rozvoj automatizace v TMMCZ v průběhu času. „Chytrá“ automatizace - Karakuri. Prediktivní údržba a Průmysl 4.0 (IoT) v efektivní údržbě – příklady z praxe.


10:40 - 11:00

PŘESTÁVKA


11:00 - 11:20

Budoucnost výrobního provozu - za hranice automatizace procesů

Juraj Kiš - Manažer v oddělení supply chain & network operations Deloitte

Představení trendů a praktických dopadů zavádění technologií robotizace a kognitivní automatizace do výroby. Pro úspěšné zavádění těchto technologií je zásadní, aby jejich nasazení bylo chápáno jako podniková transformace. Jen tak lze dosáhnout správné míry a škálovatelnosti zavedení, stability řešení a dlouhodobé záruky rentability investovaných prostředků. Tempo rozvoje digitálních technologií roste exponenciálně, zatímco přijetí nových technologií ve výrobním prostředí je významně pomalejší. Z toho se pak odvíjí schopnost podniku úspěšně akceptovat a zavést tyto inovace do stávajícího prostředí. Za pomoci praktických příkladů a technik budeme diskutovat o možnostech odstartování nebo rozvoje nastoupené cesty procesní automatizace.


11:20 - 11:40

Digitalizace dat z výroby přináší přidanou hodnotu pro zákazníky

Petr Tyráček - Předseda technické a inovační rady OPTOKON, a.s. Jihlava

I přes vysoký podíl manuální práce a individualizovanou povahu výroby optických vláknových konektorů, se společnost OPTOKON rozhodla digitalizovat svou výrobu a získat tak přístup k cenným výrobním datům. Pomocí systému na sledování zakázek je společnost schopná poskytnout svým zákazníkům podrobné informace o průběhu výroby každého produktu, a tím zaručit jeho požadované vlastnosti přesně podle specifikace zákazníka. Digitalizace výrobního procesu montáže optických konektorů je tak příkladem, jak lze pomocí postupů Průmyslu 4.0 zvyšovat přidanou hodnotu i malo-sériové a málo automatizované výroby.


11:40 - 12:00

Spolupráce vědy a firem při hledání řešení na míru výrobním požadavkům

Pavel Burget - Ředitel Testbedu pro Průmysl 4.0 CIIRC ČVUT

Představení možností spolupráce mezi výrobní firmou a výzkumným pracovištěm v oblasti automatizace a robotizace - jaký je běžný postup, jaká jsou očekávání, jak to probíhá, co všechno mohou firmy požadovat, co všechno jsou výzkumníci schopni udělat a připravit. Představení konkrétních příkladů realizovaných v Testbedu pro Průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT. A jako zajímavost na závěr - robotický 3D tisk napojený na měření Leica laser trackerem.


12:00 - 12:20

Bezpečnost v konvenční a kolaborativní robotice, bezpečná logistika s AGV

Zdeněk Bečka - Aplikační specialista, divize bezpečnosti SICK Česká republika

Každý den jsou výrobci i provozovatelé vystavováni výzvám ohledně bezpečnosti v automatizaci. Během přednášky se dozvíte, jaké jsou nejčastější bezpečnostní problémy a nedostatky jak při výrobě nových strojních zařízení, tak během jejich provozování v dlouhodobém časovém horizontu. Kartami navíc v současné době míchá také velký tlak na automatizaci logistiky, kdy jednotlivá robotická pracoviště obsluhují mobilní vozíky bez řidiče (AGV), a tím dochází ke generování nových nebezpečí.


12:20 - 12:30

Představení projektu Testbed Exchange  

Jan Jirsa – vedoucí Laboratoře Průmyslu 4.0, VŠPJ 

Představení projektu Testbed Exchange, součást programu přeshraniční spolupráce Interreg Rakousko-Česká Republika. Cílem projektu je vytvoření mezinárodní sítě odborných pracovišť, zaměřených na tématiku Industry 4.0, spolupráce na vědecké i projektové úrovni a rovněž edukace laické i odborné veřejnosti – zejména pak studentů technických oborů vysokých škol a odborných pracovníků malých a středních podniků v dotčených regionech. Představení jednotlivých partnerů projektu, zapojených testbedů a jednotlivých aktivit projektu.


12:30 - 13:30

OBĚD A KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY CP FACTORY (čas 12:30, délka 15 min)


13:30 - 15:00

ODBORNÉ WORKSHOPY


13:30 - 14:15

Případová studie SIEMENS: Přínosy digitalizace a sběru dat pro celkovou efektivnost zařízení (OEE)
Realizace Siemens, klient Continental CR

Jaromír Vrkoč  - Vedoucí oddělení Digital Service Siemens s.r.o.
Jakub Hamerník - Smart Automation Manager Continental Automotive Czech Republic s.r.o.


14:14 - 15:00

Případová studie JHV: Projekt poloautomatické výrobní linky pro výrobu sensorů do automobilů

Realizace JHV a.s., klient VALEO

Jan Václavovič - Obchodní ředitel JHV
Jakub Drahorád - Ředitel VALEO

Projekt je postavený na využití nejmodernějších technologií, kdy kromě 6-ti osých robotů používá také bezdotykový magnetický dopravníkový systém od firmy B&R.


15:00 - 15:45

NETWORKING U ŠÁLKU KÁVY

Komentovaná prohlídka CP Factory - 15:15


16:00

UKONČENÍ AKCEÚčast na akci je zdarma na základě potvrzené registrace. Možnost parkování, akce i doprovodný program jsou přístupné pro osoby se sníženou možností pohybu. 

Akci pořádá Národní centrum Průmyslu 4.0 a agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Spoluorganizátory akce jsou Vysoká škola polytechnická Jihlava a Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina


Místo konání

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 1556, 586 01 Jihlava

Partnerem akce je