VZDĚLÁVÁNÍ


Vzdělávací program v oblasti rozhodování založeného na datech a kolaborativní robotiky

V reakci na současnou ekonomickou situaci jsme využili Evropských fondů a na podporu zejména malých a středních firem jsme s předními profesory a docenty ČVUT vyvinuli speciální výukový program Self-Made. Reaguje na aktuální trendy průmyslové výroby, které jsme v praxi identifikovali jako nejpalčivější pro zvýšení efektivity, finančního zdraví a konkurenceschopnosti firem.

Autor: Alena Burešová

O programu 

Program Self-Made je navrhován jako vzdělávací program pro profesionály zejména z malých a středních podniků. Jeho cílem je podpořit mezioborové dovednosti, a to jak v oblasti nových technologií, tak rozvinout znalosti potřebné k efektivnímu manažerskému rozhodování založeném na datech.

Program Self-Made se na jedné straně založen na transferu technologických a manažerských znalostí profesionály z ČVUT na straně druhé využívá experimentální ekosystém, kde je teorie podpořena praxí v reálných průmyslových aplikacích.

Výuka začíná od října 2023 a probíhá jak v roce 2023, tak v roce 2024. Rozsah a cenu lze přizpůsobit dle aktuálním potřebám firem. 

Zde je více informací o dvou základních modulech školení:

Nástroje na podporu manažerského rozhodování

budování kompetencí pro rozhodování založené na datech v MSP ve výrobě

Cíl kurzu:

 • Porozumět klíčovým manažerským nástrojům a dovednostem pro rozhodování v průmyslovém odvětví. 
 • MSP budou samy schopny vytvářet nákladově efektivní chytré nástroje, aniž by byly závislé na drahých externě dodávaných řešeních. 

Kurz se zaměřuje na překlenutí mezery v dovednostech v oblasti manažerských rozhodování založených na datech, kdy nové možnosti cenově dostupných programů a jejich zlepšující se uživatelská přívětivost umožňují snadno vytvářet vysoce efektivní nízkokódové/nekódové nástroje pro podporu manažerského rozhodování.

Je zacílen na oblasti, kde jsou ekonomické a technické aspekty úzce propojeny, což je ve výrobním sektoru nesmírně důležité. V rámci manažerských nástrojů je kladen důraz především na rozpočtování, kalkulaci nákladů (především Activity Based Costing) a hodnocení investic. V oblasti využití nástrojů BI jsou zohledněna specifika využití v rámci řízení výrobních systémů. Manažerská simulace probíhá rovněž v prostředí výrobního podniku.

Na konci vzdělávacího kurzu budou jeho účastníci umět: 

 • Vytvářet a používat klíčové manažerské nástroje podporující rozhodování – podnikové plánování, rozpočtování, modely pro kalkulaci nákladů na produkty a hodnocení investic, které jsou klíčové pro pochopení ekonomiky výroby.
 • Používat nástroje business intelligence, jako je Power BI, k transformaci dat na využitelné informace pro tvorbu správných a rychlých manažerských rozhodování. 
 • Identifikovat a vysvětlit principy, metody a koncepty naučené v kurzech, a aplikovat je v každodenním rozhodovacím procesu díky komplexnímu interaktivnímu školení 
 • Účastníci odejdou z programu vybaveni nástroji a kompetencemi potřebnými k přijímání informovaných rozhodnutí, která podporují ekonomiku výroby a obchodní inteligenci, a zároveň si budou moci procvičit a zdokonalit své rozhodovací schopnosti v bezpečném a interaktivním prostředí podnikového simulátoru prostřednictvím Business Navigation Game. Předpokládáme, že využití tohoto prvku gamifikace výrazně zvýší motivaci účastníků kurzu, umožní lépe pochopit složitost a vzájemné vazby v řízení podniku a prohloubí schopnost orientovat se v záplavě dostupných dat a využívat je k efektivnímu rozhodování.

Pro koho je kurz vhodný

Kurz je ideální pro výrobní specialisty a manažery, kteří nemají široké vzdělání v oblasti ekonomie, ale jejichž každodenní rozhodování v oblasti výroby má zásadní ekonomické důsledky. Zejména:

Výrobní manažeři, kteří jsou zodpovědní za dohled nad každodenním provozem výrobních procesů. Pro ně bude přínosem zaměření programu na ekonomiku výroby, rozpočtování, kalkulaci nákladů a techniky hodnocení investic, které jim umožní optimalizovat výrobní procesy a maximalizovat ziskovost.

Manažeři kvality jsou zodpovědní za zajištění toho, aby výrobky splňovaly normy kvality a předpisy. Tento LP jim poskytne dovednosti a nástroje potřebné ke sledování a analýze dat, identifikaci problémů s kvalitou a přijímání rozhodnutí založených na datech s cílem zlepšit kvalitu výrobků.

Controlleři jsou zodpovědní za finanční plánování, účetnictví a výkaznictví. Tento LP je vybaví znalostmi a dovednostmi potřebnými k vytváření a řízení rozpočtů, analýze finančních údajů a přijímání strategických rozhodnutí, která podporují celkové finanční zdraví organizace.

Provozní manažeři dohlížejí na celý výrobní proces, od plánování a rozvrhování až po výrobu a dodávky. Pro ně bude přínosem zaměření programu na strategické plánování, řízení rizik a rozhodování, které jim umožní přijímat informovaná rozhodnutí, jež podpoří růst a ziskovost jejich organizace.

Business intelligence analytici jsou zodpovědní za shromažďování, analýzu a prezentaci dat na podporu obchodního rozhodování. Tento kurz LP jim poskytne dovednosti a nástroje potřebné k používání nástrojů business intelligence, jako je Power BI, k přeměně dat na užitečné poznatky, které mohou podpořit rozhodování.

Technologové a konstruktéři - Přestože se zabývají technickými aspekty výrobků a výrobních systémů, jejich rozhodnutí mají významné přímé ekonomické důsledky. Proto může být velmi přínosné porozumění širším ekonomickým souvislostem a fungování podnikového řízení.

Obsah kurzu

Program má celkem pět ucelených modulů, které na sebe logicky navazují. V závěrečné praktické lekci si účastníci budou moct ověřit a procvičit získané dovednosti v praxi na typických případech, které pro jejich firmu mohou v praxi nastat.

Budování základů ekonomiky výrobního provozu 

 1. Základní ekonomické funkce, druhy nákladů, subjekty a systém řízení podniku, tvorba ročního plánu.
 2. Rozpočtování, kalkulace nákladů, hodnocení investic.

Business inteligence (BI) v průmyslu

 1. Úvod - základy analýzy dat, KPI ve výrobě, formátování dat, základní vizualizace a tvorba dashboardů.
 2. Nadstavba - pokročilé koncepty a techniky jako Power Query, DAX, vizualizace.

Školení obchodní navigace. Poslední sezení propojí všechna předchozí témata s cílem podpořit efektivní obchodní rozhodování.

Forma

 • Školení online (samostudiem) a konzultace ve virtuální učebně
 • Školení a poradenství na místě (u zákazníka)

Kombinace efektivních e-learningových lekcí, které tvoří teoretický základ, a interaktivního praktického školení online/on-site s rozsáhlým využitím případové výuky. 

Doba školení a cena

Dle možností 

Spolupráce člověka se strojem

Cíl kurzu

Tato vzdělávací cesta představí několik technologií, které podporují spolupráci a interakci mezi pracovníky továrny a stroji v dílně: kolaborativní roboty, propojení člověk-stroj (nositelná zařízení, vizualizace), sběr dat (MQTT, IoT, OPC UA). Tento vzdělávací kurz je určen pro odborníky, kteří mají zájem získat odborné znalosti v těchto nově vznikajících oblastech a udržet si přehled o nejnovějších pokrocích a praktických možnostech.

Na konci mohou účastníci dosáhnout některého nebo více z následujících cílů:

 • Umět vysvětlit základní pojmy těchto technologií
 • Popsat příklady použití v průmyslovém odvětví založené na těchto technologiích, s využitím příkladu digitálního dvojčete lidského operátora, kolaborativní robotiky
 • Pochopit a vysvětlit použitelnost MQTT a OPCUA : ergonomický tok dat související s člověkem

Pro koho je kurz vhodný

Cílovou skupinou tohoto školení by měli být odborníci, kteří mají zájem seznámit se s nejnovějším vývojem v oblasti digitalizace a jejími aplikacemi v průmyslu a kteří si chtějí osvojit dovednosti a kompetence potřebné pro návrh, vývoj a provoz CPPS, vytváření FB pomocí frameworku DINASORE nebo Schneider Electric Automation Expert a provoz DT v zařízení Edge.

Mezi tyto odborníky mohou patřit např:
I) inženýři a technici pracující v oblasti průmyslové automatizace, kteří se chtějí dozvědět více o digitalizaci a o tom, jak ji lze využít ke zlepšení účinnosti a efektivity indus- triálních procesů; II) odborníci pracující v oblasti IT nebo vývoje softwaru, kteří mají zájem o vývoj aplikací pro digitalizaci zařízení Edge; III) odborníci pracující ve výrobním průmyslu, kteří mají zájem o využití digitalizace ke zlepšení výrobních procesů a optimalizaci provozu. Stážista by měl mít základní dovednosti v oblasti algoritmů a programování (nejlépe v jazyce Python). Dále by měl mít základní dovednosti v oblasti automatizačních systémů, senzorů a akčních členů.

Obsah kurzu

 1. Úvod do interakce člověka se strojem a technologií, které ji umožňují (HMI, robotika, koboty, AGV, OPC UA a MQTT pro sběr dat).
 2. Úvod do výrobních systémů zaměřených na člověka (Systémy "člověk ve smyčce", IoT Wearables)
 3. Pokrytí ergonomických aspektů v dílně
 4. Praktické možnosti využití OPC UA a MQTT pro správu dat souvisejících s lidmi
 5. Demonstrace digitálního dvojčete výrobního systému zaměřeného na člověka (vizuální komponenty: Člověk-pracovník s AGV a koboty)

Forma

 • Školení online (samostudiem) a konzultace ve virtuální učebně
 • Výukové a experimentální laboratoře, tzv. Testbedy, na univerzitě 
 • Školení a konzultace na místě (v prostorách zákazníka)

Doba školení a cena

Dle možností

V současné době probíhá předběžná registrace firem a monitoring jejich zájmu a preferencí. Prosím o informaci, o kterou část byste měli zájem a kolik pracovníků z Vaší společnosti byste chtěli přihlásit, a to na emailu alena.buresova@cvut.cz.