UDRŽITELNÁ TRANSFORMACE


Výzvy a příležitosti udržitelné transformace pohledem banky

Udržitelnost je jedním z nejskloňovanějších socio-ekonomických fenoménů současnosti. Ať již v rámci makroekonomickém, či ve firemním světě. K úspěšné implementaci faktoru udržitelnosti do firemní strategie je nezbytné identifikovat její přínosy a příležitosti pro danou firmu. K udržitelnosti lze přistupovat jako k „nutnému zlu“ nadiktovanému okolím. Takový přístup se pravděpodobně omezí na identifikaci nezbytných opatření, které je třeba přijmout v zájmu splnění obecně vyžadovaných norem. Výsledkem ale mohou být zejména zvýšené náklady vynaložené na tato opatření, avšak výnosy nemusí být adekvátní. Výhodnějším je proaktivní přístup, kdy nejenže firma implementuje regulatorní opatření, ale zároveň identifikuje i příležitosti, které v konečném součtu povedou k celkovému posílení firmy. Jak by měla firma při formování vlastní strategie udržitelnosti přistupovat?

Autor: Michal Hekrle (Projektové a exportní financování), Martin Breyl (ESG Domain lead), Česká spořitelna a.s.

Jak by měla firma uchopit strategii udržitelnosti

Strategie pro udržitelnost by měla být neodmyslitelnou součástí byznysových plánů firmy. Ve strategii je důležité začlenit podrobný rozbor vize pro následující roky a způsoby, jak tyto cíle dosáhnout.

Jedním z prvních kroků je udělat si Quick check, tedy podívat se na stávající situaci a zhodnotit, jak si firma v udržitelnosti vede. Nedílnou součástí strategie by mělo být vytvoření pracovní skupiny, která bude mít zodpovědnost za udržitelnost ve firmě. 

Je potřeba posoudit, zda firemní kultura podporuje udržitelnost. Důležité je také vyhodnotit, jaký je dopad udržitelnosti na finanční výkonnost. Na základě těchto informací, můžete vytvořit strategii udržitelnosti, která odpovídá vašemu byznysovým plánu a dlouhodobé vizí. Do této strategie je nutné zapojit především manažery společnosti a začlenit naplňování kritérií udržitelnosti do výkonnostních cílů. Důležitá je transparentní a konzistentní komunikace směrem k zaměstnancům.  

Velké transformace obvykle s sebou nesou i velké náklady, ať už se jedná o kapitálové výdaje, provozní náklady či lidské zdroje. Je potřeba se zamyslet nad financováním této investice. Celá částka však nemusí být nutně zajištěna předem. Místo toho lze v raných fázích rychle postupovat po menších dílech a použít je k financování následných částí programu. Rychlé výhry, seřazené ve správném pořadí, mohou vynaložené úsilí samofinancovat. Zároveň v České spořitelně jsme připraveni vám v této transformaci pomoci nejen finančně, ale i strategicky.

Přístup České spořitelny k udržitelné transformaci

Česká spořitelna je schopna pomoci nejen s financováním takovéto transformace, ale i poskytnout poradenství zaměřené na to, jak ji efektivně realizovat. Naši odborníci na udržitelnost se mohou stát průvodci této transformace od úplných začátků až po investiční návrhy. Zároveň pro první kroky k udržitelnosti poskytujeme veřejnosti bezplatné online kalkulačky na výpočet uhlíkové stopy, FVE a elektromobility. 

S začátkem roku 2024 nepřišly jen nové povinnosti, ale jedna neočekávaná, zato pozitivní změna – propad cen elektřiny na energetické burze. Ceny se od ledna propadly na úroveň 30€ za 1 MWh s dodávkou letos v Q2 a 25€ za 1 MWh s dodávkou pro rok 2025.

Zdá se, že i spotové ceny pro celý letošní rok se budou pohybovat převážně v intervalu mezi 55 – 70€ za 1 MWh, když pomineme extrémy dané zcela odlišným počasím pro danou roční dobu. V očích mnoha zákazníků je tak vidět radost, že ceny nad 100€ za 1MWh jsou alespoň nyní ty tam.

Návrat do reality vysokých cen za elektřinu bohužel přinese pohled na cenu za distribuci, která hlavně odběratelů na VN a VNN šla hodně přes 100% výše s porovnáním dané ceny v roce 2023. Jak tedy utéct drahé elektřině a zajistit si alespoň částečnou nezávislost na rozmarech burzy, světového dění a dosáhnout kýžené úspory?

Fotovoltaická elektrárna s bateriovým úložištěm je řešení. Boom FVE instalací v ČR byl v minulosti provázen až nezdravě optimistickým marketingem, kdy některé instalační společnosti slibovaly „zázraky na počkání“, vysoké dotace a ještě vyšší úspory. Jako vždy ale platí, že technologie musí být váš sluha, nikoliv pán. V případě pořízení FVE proto vždy dbejte na to, aby minimálně 90 % veškeré vyrobené elektřiny skončilo ve vaší spotřebě, protože pak nejenže šetříte cenu za elektřinu jako komoditu, ale také kompletní cenu za distribuční poplatky. Zároveň si proti sobě nepoštvete svého stávajícího dodavatele elektřiny tím, že Váš odběr z distribuční sítě bude čistě náhodný. Už jen to, že typicky celková cena za elektřinu včetně distribuce je od 3600 do 4800 Kč bez DPH za 1 MWh (dle typu podniku, typu odběru), což je přesně vaše úspora, tak prodej přebytkové elektřiny (přetoky) skrze obchodníka jsou často vykupovány za 800 až 1000 Kč za 1 MWh. Vidíte ten nepoměr? Nízká cena výkupu je dána tím, že obchodník vykupuje malé objemy v často nepredikovatelných časových intervalech, a tedy výkupní cena odráží pokrytí jeho rizika. Protože kdy budete dodávat více nebo méně, dopad na údržbu sítě jde za obchodníkem.

Efektivní řešení je takové, že díky kterému co nejvíce elektřiny spotřebujete, a ne takové, že dáte FVE na co nejvíce střech s tím, aby byla i velká dotace. Lze to doložit na konkrétním případě, kdy i využití baterie dává smysl.

Náš klient, vetší zemědělský podnik s non-stop provozem, řešil, jak snížit ceny za elektřinu. Nabízelo se řešení umístit FVE panely na významně velkou část střech, a tedy mít instalovaný výkon nad 850 kWp. S klientem jsme prošli jeho spotřební diagram a porovnali jsme s výrobním diagramem FVE, abychom zjistili, kolik elektřiny přes den spotřebuje a kolik jsou nežádoucí přetoky. S ohledem na orientaci střechy by v letních měsících docházelo k velkým přetokům do sítě po poledni až do 15 hodiny. Za této situace dává pořízení baterie smysl. Veškeré přetoky budou uchovány v baterii a použity pro večerní provoz včetně zajištění chlazení. Výsledkem je, že do distribuční soustavy nepůjde ani 1 kWh, veškerá vyrobená elektřina bude spotřebována v místě. Díky 100 % vlastní spotřebě je návratnost investice bez dotace 8,8 let včetně pořízení baterie! Díky dotaci pak klesla návratnost na 6,3 roku. Česká spořitelna dokáže takové typy instalací ocenit a realizovanou úsporu na provozu podniku brát „jako příjem“ na splácení úvěru. Samozřejmě klient získal i 100% předfinancování dotace, aby nemusel použít vlastní zdroje při čekání na vyplacení dotace.

Obnovitelné zdroje mají své místo, ale jak už bylo řečeno, musí nám sloužit. Jakmile je výroba z FVE použita pro vlastní spotřebu, jedná se o to nejlepší využití. V České spořitelně vám pomůžeme s přípravou a zhodnocením projektu, zda má smysl uvažovat o pořízení FVE či dokonce k FVE přibrat i bateriové úložiště. A v neposlední řadě si díky vlastní zelené elektřině splníte i ESG cíle.

Příležitosti pro české firmy v technologiích udržitelnosti

Jako průmyslová země s vysokou mírou ekonomické komplexity má Česká republika velmi dobré výchozí podmínky pro výrobu zelených technologií. V některých strategických sektorech je její výkon již nyní poměrně dobrý. 

Česká republika má silnou tradici ve strojírenství. Přestože dosud nejsme silní ve výrobě zařízení pro větrnou energetiku, rozvoj této oblasti nám nabízí příležitost. Naše schopnosti vytvářet energetická zařízení nám mohou pomoci v budoucí výrobě zařízení pro větrné elektrárny. Na našem území již působí mnoho firem, které se zaměřují na výrobu baterií a skladovacích technologií a investují do jejich vývoje. I když budeme pravděpodobně i nadále dovážet určité součásti baterií, naše silná elektrotechnická základna nám umožní rozvíjet a expandovat v oblasti skladování elektrické energie, například prostřednictvím produkce baterií a akumulátorů na základě vlastních návrhů. Vzhledem k budoucím možnostem v sektorech výroby bioplynu, biometanu a nakládání s odpady, mohou české firmy, nalézt příležitosti pro svůj další růst a rozvoj. Další zajímavou oblastí jsou technologie pro zachycování a ukládání uhlíku (CCS). V ČR již probíhají první pilotní projekty, na které by bylo dobré navázat. Díky naší silné strojírenské základně by mohly české firmy v tomto oboru uspět i na mezinárodní scéně. V neposlední řadě se otevírá prostor pro firmy střední a východní Evropy (Česko nevyjímaje) v oblasti zavádění chytrých měřičů. V některých strategických odvětvích je na tom ČR už dnes poměrně dobře, jinde mají prostor české firmy navázat na rozvíjející se projekty a ve vývoji a výrobě technologií.

Více na: Průvodce udržitelným podnikáním | Česká spořitelna (csas.cz)