STRATEGIE


Většina firem stále nemá vypracovanou digitalizační strategii. To vede k promarnění příležitostí

Zavádění robotů je celosvětově na historicky nejvyšší úrovni. Roční instalace robotů se v letech 2012-21 celosvětově zvýšily o 225 procent. Firmy nejen z automobilového sektoru, ale i z řady nových průmyslových odvětví využívají příležitosti, které robotické a digitalizační technologie nabízejí. Je to do značné míry způsobeno i nedostatkem pracovních sil, které otřásají výrobními dodavatelskými řetězci a urychlují nevyhnutelný trend automatizace manuální práce.

Autor: Alena Burešová, Senior manažerka pro Průmysl 4.0

K náhlému nárůstu zavádění robotů došlo v krátkém časovém úseku několika let, takže podniky měly jen málo času na přizpůsobení. Jen málo podniků zatím plně chápe, jak využít robotickou technologii a maximalizovat její hodnotu v dlouhodobém horizontu. 

Kompletní strategie vede podniky k tomu, proč a jak digitalizovat. Mnoho podniků má deklarovaný zájem o digitalizaci, ale kromě menšiny tyto záměry ještě nepřevedly do realizovatelných plánů. 

Jedná se o běžný vzorec zavádění nových technologií. Když podniky poprvé zavádějí novou technologii, je to často sporadické a neplánované. Poté, když koncoví uživatelé a dodavatelé dozrají, se pozornost přesune na účel technologie, sladění s obchodními cíli a zvýšení efektivity – jinými slovy na věci, které strategie pomáhá realizovat. Pokud k tomuto přechodu dojde ve velmi krátkém časovém období, jako v tomto případě, podniky se potýkají s přizpůsobením své organizace změnám – což často zpomaluje přijetí po prvních investicích.

Známky toho, že strategie chybí

Strategie obvykle poskytují firmám jasný plán digitalizace, který je v souladu s cíli podniku. Strategie také pomáhá stanovit smysluplné výkonnostní cíle a definuje úspěch. Bez ní nejsou firmy schopny správně vyhodnotit výsledky digitalizačních projektů a pochopit, zda splnily svůj slib. Tyto znalosti jsou nezbytné pro úspěšné rozšíření digitalizace nad rámec několika prvních pilotních projektů. 

Jak firmy poznají, že je pro ně důležité si tímto procesem projít? Pokud se poznají, alespoň v jednom z následujících bodů:

1. Chybějící stanovení priorit 

Bez strategie se digitalizace často zavádí sporadicky, ostrůvkovitě, aniž by celá společnost rozuměla tomu, které úsilí by mělo být upřednostněno a proč. Pro management je tak obtížné zjistit, které investice přinášejí největší užitek za vynaložené prostředky a mají největší šanci na úspěch. Rozšiřování investic do digitalizace bez strategie dále zvyšuje riziko neúspěchu. Některé společnosti začínají mít strukturovaný proces mapování digitalizačních příležitostí na úrovni podniku nebo společnosti, i když je to stále spíše výjimka než pravidlo. Takový proces často zahrnuje hodnocení a bodování přínosů a rizik každé příležitosti a jejich porovnání s cíli společnosti.

2. Žádné hodnocení technologické vyspělosti

Technologie robotů se rychle vyvíjí. Roboty a automatizaci lze dnes využít téměř k čemukoli, přičemž podle některých odhadů lze ve výrobním sektoru automatizovat přibližně šedesát procent úloh. Při této rychlosti existuje vysoká pravděpodobnost, že podniky mají zastaralé znalosti o možnostech současných technologií. Jen málo podniků má zavedené procesy, které by jim umožnily aktualizovat znalosti a vyhodnotit vyspělost technologií předtím, než začnou investovat do digitalizace. Tím se zvyšuje riziko, že buď podcení, čeho je technologie schopna, a přijdou tak o cenné investice, nebo její schopnosti přecení, a tudíž investují do nezralé technologie, která je nespolehlivá a nesplňuje požadované cíle v oblasti propustnosti atd.

3. Chybějící cíle 

Stále je poměrně neobvyklé, aby digitalizační projekty doprovázely jasné, zdokumentované cíle sladěné s celkovou obchodní strategií. Bez těchto cílů podnikům často chybí společné chápání účelu investic. Vedlejším důsledkem toho jsou zpožděné digitalizační projekty způsobené nesouladem mezi podnikovými jednotkami ohledně celkového rozsahu technických změn. Nesoulad se často projevuje v projektových specifikacích, kde tyto cíle nejsou výslovně sděleny dodavatelům digitálních řešení spolu se souvisejícími výkonnostními cíli zařízení, která mají být zakoupena. V důsledku toho neexistují objektivní kritéria pro vyhodnocení toho, jaká řešení nejlépe vyhovují potřebám podniku a na základě kterých by bylo možné rozhodovat o investicích. Bez jasných cílů nakonec není možné zjistit, zda investice do digitalizace byla úspěšná, či nikoliv.

4. Návrhy řešení zaměřené na prodejce

Na trhu digitalizace bohužel z velké části převládají návrhy řešení zaměřené na prodejce, které většinou specifikují, co ono dané řešení je, a nikoliv co dělá pro zákazníka. Vzhledem k absenci jasných cílů a úkolů ze strany zákazníka se konverzace s dodavateli často soustředí na technické specifikace řešení v jazyce prodejce. Tím se břemeno dokazování hodnoty každého řešení přesouvá z prodejce na zákazníka. Mnoho podniků, zejména těch, které s digitalizací začínají, nemá potřebnou úroveň technických znalostí, aby mohlo adekvátně posoudit a porovnat, jak jednotlivá řešení odpovídají jejich potřebám. Tím se zvyšuje riziko, že se investice vrátí záporně v důsledku neoptimálního výkonu řešení. Učinění obchodních cílů a výkonnostních cílů ústředním bodem požadavků obrací konverzaci a nutí dodavatele, aby se jimi ve svých návrzích zabývali.

5. Neznámá obchodní hodnota 

Rychlý nárůst robotizace a automatizace ponechává podnikům jen málo času na vyhodnocení výsledku jejich investic a na odpovídající přizpůsobení. Tato znalost je rozhodující pro úspěšné - tj. ziskové - škálování v rámci podniku. Bez ní mají podniky problém přejít přes počáteční pilotní projekty a zajistit, aby se digitalizace stala široce rozšířeným úspěchem, jednoduše proto, že finanční riziko se stává příliš velkým. Jedním z klíčových důvodů je absence objektivních metrik vázaných na firemní cíle, které by podniku umožnily vyhodnotit výsledek digitalizačních investic.

Výše uvedené signály jsou běžně pozorovány na rostoucím trhu nových technologií. Očekává se, že počáteční euforie z nové technologie bude - časem - nahrazena systematičtějším přístupem řízeným strategií. Strategie digitalizace s proveditelným plánem je totiž klíčem k obnovení důvěry kupujících po prvním rozčarování.

Jak si ověřit, zda je moje strategie pro moji firmu ta nejlepší?

Národní centrum Průmyslu 4.0 Vám s tvorbou digitalizační strategie pomůže. Disponuje týmem specialistů s bohatými zkušenostmi jak ze soukromé sféry technologických a výrobních firem, tak výzkumníků působících na Českém institutu informatiky robotiky a kybernetiky ČVUT.

Prvním krokem, nebo spíše krůčkem, je zodpovězení základních otázek v rámci našeho DigiAuditu.

Tím však celý proces nekončí, ale naopak, začíná. Jeho výsledky nám poskytnou vodítko pro další hloubkovou analýzu a odborné konzultace ať už u Vás ve firmě, nebo ve zkrácené verzi prostřednictvím Online konference.

Cílem je ohodnotit digitální úroveň všech relevantních procesů vaší firmy nezávislým způsobem. V první řadě technologicky nezávislým. Digiaudit byl vyvinut celým týmem odborníků a není proto ovlivněn nabídkou určité technologie. Dále posuzujeme míru digitalizace procesů objektivně, tedy neptáme se, jak hodnotíte procesy vy, ale pro škálování využíváme fakta – jak zaměstnanci daný úkol vykonávají? Jaké technologie a procesy využíváte?

Výsledkem je Studie, ve které doporučíme následné kroky a poskytneme kontakty na řešitele. Identifikujeme oblasti pro zlepšení – a to ne, tam, kde je nejnižší úroveň digitalizace, ale tam, kde by zavedení digitálních řešení přineslo vaší firmě největší obchodní přínos. Protože digitalizace není sama o sobě cíl, je to výborný nástroj, jak zvýšit odolnost vaší firmy, posunout ji dále k vyšší přidané hodnotě a tedy i vyšším ziskům.