INOVACAST


Střet zájmů se
u akademických spinoffů v Česku neřeší

Matěj Kliman byl hostem v křesle Aleše Vlka

V pokračování diskuse Aleše Vlka a právníka Matěje Klimana v Inovacastu na téma spolupráce mezi akademií a průmyslem jsme se zaměřili především na praktické aspekty. Jaké dokumenty byste měli mít podepsané, ještě než začnete řešit konkrétní kroky? V čem se liší přístup ze stany vědce a firmy z pohledu zveřejňování výstupů výzkumu? A kde můžete v Česku získat finanční podporu pro výzkum?

„Setkal jsem se s desítkami příkladů, kdy se během spolupráce firmy a akademie  na obou stranách prohluboval rozpor, protože si strany dopředu nedefinovaly, co nastane,  v případě, že tato bude úspěšná,“ upozorňuje Matěj Kliman.

Diskuse se stočí i k velmi zajímavému tématu, jakým jsou akademické spinoffy a problematika střetu zájmů. „Až na výjimky není v Česku střet zájmů nijak právně upraven a prostředí je v tomto poměrně volné. Proto zde vnímáme rizika. Lepší je tedy si tento proces nastavit a řešit, co pro minimalizaci rizik můžeme udělat.“

Sledujte Inovacast 

Matěj Kliman vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2007 se intenzivně věnuje komplexnímu právnímu poradenství a přednáškové činnosti v oblastech veřejné podpory a výzkumu a vývoje.
V oblasti výzkumu a vývoje má rozsáhlé zkušenosti z poradenství pro významné instituce v ČR a to jak na straně poskytovatelů dotací (MŠMT, TAČR, MPO, MMR, MHMP, MPSV, atd.), tak na straně příjemců z akademické sféry a soukromých firem. Zkušenosti v této oblasti zahrnují ochranu duševního vlastnictví, přípravu a vyjednávání licenčních a jiných smluv, interní audity a přípravu a revizi vnitřních předpisů, zpracování právních a ekonomických analýz a metodik, přípravu nových právních předpisů a jejich novelizací, jakož i podporu významných projektů.