ÚDRŽBA V PRŮMYSLOVÉ VÝROBĚ


Management údržby jako součást podnikové strategie

Součástí strategie každé procesně a efektivně řízené společnosti je i management údržby výrobních zařízení, strojů, provozovaných technologií, dopravních prostředků i dalších součástí využívaných k dosažení podnikatelského cíle.

Autor: Iva Hovadová, Česká asociace interim managementu, z. s.

Standard nastavení systému údržby má významný vliv pro samotného provozovatele výrobních technologií na efektivitu společnosti i jednotlivých procesů, celkovou kvalitu i bezpečnost provozu. Včasným a správným řešením lze eliminovat chybovost zařízení, odstávky z důvodu poruch a s tím souvisejících negativních aspektů: narušení výrobního cyklu, zpožděné dodávky zákazníkům, neschopnost splnit kontrakty v definovaném čase. V neposlední řadě lze systémem nastavení údržby ovlivnit také zbytečně vysoké finanční náklady, kde se každá provozní anomálie negativně promítá v rentabilitě jednotlivých zakázek i celého výrobního procesu. A to jak v oblasti zvýšených přímých nákladů, tak v oblasti nákladů souvisejících, kdy je často výrobce nucen na základě uzavřených kontraktů se zákazníky hradit vysoké penále za zpoždění, nedostatečnou kvalitu, nekompletnost dodávek a v krajním případě i za nerealizované kontrakty.

Koncept údržby je současně významnou příležitostí pro dodavatele strojů, techniky i zařízení po celou dobu jejich životnosti, často z pohledu těchto výrobců či dodavatelů zcela opomíjenou. V případě, že je koncepce údržby ze strany výrobce dobře nastavena, přináší dodavateli mnoho výhod. Výrobce obdrží z reálného provozu dostatečné množství dat pro další zpracování a vyhodnocování technického řešení, kvality i návrhů na zlepšování. Z hlediska obchodního získává mnoho přímých i nepřímých podnětů pro rozvoj dalších podnikatelských aktivit či poskytovaných služeb souvisejících s provozem a údržbou dodaných technologií, v mnoha případech tím získává také významnou konkurenční výhodu.  V rámci poskytovaných služeb lze generovat značný podíl zisku a oproti dodávkám finálních produktů zajistit i mnohonásobně vyšší profitabilitu.

Management údržby prošel za poslední desetiletí významným vývojem. Ještě v nedávné době byla standardem běžná plánovaná preventivní údržba. Ta byla realizována dle stanovených podmínek a plánu preventivní údržby určeného výrobcem, historických dat, stanovení průměrných hodnot životního cyklu produktů. Následně zahrnovala kontroly, nastavení či výměnu předepsaných komponentů v pravidelných či definovaných intervalech. Významná část údržby je ale ze zkušeností realizována až v reaktivním režimu, tedy až když zařízení selže nebo vykazuje nějaké problémy. Sofistikovanější řešení bylo využíváno např. v automotive segmentu, kdy bylo možné vzdáleným přístupem na bázi IoT (Internet Of Things) v rámci režimu Fleet management na autobusech či nákladních vozidlech nejen sledovat aktuální stav, diagnostikovat některé závady, ale realizovat naprogramování či úpravy řídících jednotek jednotlivých komponentů vč. uvedení do provozního stavu.

zdroj: Midjourney 

Nové koncepce, dynamický rozvoj digitálních technologií, aplikace průmyslu 4.0 v jednotlivých firmách i další faktory rozvoje umožňují a vyžadují výrazné změny v údržbě napříč jednotlivými segmenty. Aktuálně je v mnoha firmách využíván nebo zaváděn již dlouhodobě známý systém prediktivní údržby, k jehož aplikaci dochází v době digitalizace, která umožňuje nastavení efektivního a finančně dostupného řešení.  Využívá proaktivní metody údržby založené na analyzovaných datech, určených ke zjištění stavu zařízení a pomáhá předvídat, kdy má být údržba realizována.

V praxi to znamená provedení opravy a údržby ve správně vymezený čas, kdy servisní odstávka není realizována příliš pozdě, tedy v okamžiku významného opotřebení nebo již v momentě vzniklé poruchy. Oprava ale není realizována ani příliš brzy, kdy zařízení je technicky v pořádku, riziko poruchy nepřekračuje akceptovatelný limit a pro odstávku zařízení není relevantní důvod.

Mezi hlavní výhody systému prediktivní údržby lze uvést zefektivnění celkových nákladů na údržbu, zajištění provozuschopnosti daného zařízení a minimalizace odstávek, včasné varování před blížící se poruchou, zvýšení bezpečnosti, udržení potřebné produktivity a efektivity zařízení, lepší využití času na servis i zajištění dostupnosti potřebných náhradních dílů. Podstatnou výhodou je i přesnější plánování, přehled o jednotlivých strojích v rámci celého provozu i výrobního cyklu.  Jednotlivými aspekty je zajištěna spolehlivost plnění termínů pro obchodní partnery.

Se zavedením nových technologií, digitalizace i systému prediktivní údržby souvisí také nutnost realizace mnoha navazujících změn i aktualizace jednotlivých procesů ve firmách, systému řízení i úpravy jednotlivých firemních strategií. Dle zkušeností interim manažerů České asociace interim managementu je často příprava projektů a systematičnost vč. systému řízení rizik ve firmách podceňována a pro implementace nových projektů není využíváno standardní projektové řízení, kdy jsou do realizace zainteresováni kompetentní pracovníci na všech úrovních řízení společnosti. V případě nedostatečných kapacit či schopností vlastního personálu lze využít na konkrétní projekt zkušeného odborníka, například interim manažera, který je schopen připravit či koordinovat projekt, vést jeho implementaci i poskytnout firmě mnoho dalších potřebných zkušeností.

Vždy je důležité postupovat systémově a koncepčně, aby realizované změny přinesly firmě požadovaný efekt a zejména konkurenční výhodu, která je nejen v současné turbulentní době elementární podmínkou pro úspěšné podnikání.