BEZPEČNOST VE FIRMÁCH

Komplexní služby v oblasti bezpečnosti strojních zařízení a osob


Zabezpečte optimální provoz svých strojů s našimi certifikovanými bezpečnostními specialisty. Nabízíme komplexní posouzení rizik, navrhování bezpečnostních konceptů a akreditované inspekce s měřením doběhových časů. V oblasti vizuálního zpracování se naši experti specializují na sofistikované kamerové systémy pro přesné měření tvarů a rozměrů produktů. Projektový tým pak zajišťuje bezproblémovou integraci našich produktů do strojního zařízení. S důvěrou v naše schopnosti, potvrzenou akreditací Českého institutu a podporou mateřské společnosti SICK AG, můžete mít jistotu bezpečného a normám odpovídajícího provozu. Spolehněte se na naše akreditované inspekce a věnujte se klíčovým aspektům bezpečnosti.

Autor: Filip Pelikán, SICK, spol. s r.o.

Servisní týmy jsou úzce specializované a rozdělené do několika aplikačních oblastí

Certifikovaní bezpečnostně-aplikační specialisté mohou provést posouzení rizik na novém i provozovaném strojním zařízení, navrhnout správný způsob zabezpečení – bezpečnostní koncept – a následně provedou akreditovanou inspekci s akreditovaným měřením doběhových časů pro stanovení minimální (bezpečné) vzdálenosti. Nabízíme rovněž školení o legislativě a její praktické aplikaci, o provádění posouzení rizik a také poskytujeme školení, jak správně použít software SISTEMA.

Naši vision aplikační specialisté dokážou implementovat sofistikované kamerové systémy pro rychlou a přesnou 2D nebo 3D kontrolu tvarů a měření rozměrů široké škály produktů ve všech typech průmyslu. Stejně tak navrhneme a nainstalujeme čtecí systémy všech známých čárových i 2D kódů nebo textu.

O jakoukoliv aplikaci všech našich produktů se postará projektový tým, který zajistí bezproblémovou integraci do vašeho stávajícího zařízení od A do Z.

Servis včera a dnes

SICK spol. s r.o. působí na českém a slovenském trhu dvacet pět let. Z malého prodejního zastoupení společnosti SICK AG se během let stala renomovaná firma, která se nezabývá pouze prodejem široké škály senzorů pro průmyslovou automatizaci, logistiku a procesní automatizaci, ale klade veliký důraz na expertní servisní podporu. V dnešní době zaměstnává SICK spol. s r.o. 90 zaměstnanců z nichž 25 se zabývá servisem. Na českém a slovenském trhu je to ojediněle silný servisní tým.

Akreditovaný Inspekční orgán SICK SSU CZ 

Accredo znamená „dávám důvěru“. Akreditace tedy znamená, že Český institut pro akreditaci nám „s důvěrou“ udělil osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012. Stávající osvědčení je platné do 14. 6. 2026. Na stránkách Českého institutu pro akreditaci je snadno dohledatelné, kdo akreditované služby nabízí.

Akreditované inspekce na českém a slovenském trhu nabízíme již od roku 2003. Provádíme je hlavně u provozovatelů strojních zařízení, kterým záleží na bezpečnosti jejich zaměstnanců, tak jak je to mimo jiné uvedeno i v § 101 a § 102 zákoníku práce – zákon č. 262/2009 Sb.  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. dále provozovateli strojních zařízení v § 4, článku (1) říká, cituji: „Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna…“ a dále v článku (2) stejného paragrafu stojí „Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců …“ Z toho se dá usuzovat (zákony jsou o jejich výkladu), že provozovatel má před uvedením strojního zařízení zkontrolovat bezpečnost provozu tohoto zařízení a následně má toto zařízení zkontrolovat minimálně jednou za 12 měsíců. A tato kontrola/inspekce má být zdokumentována.

Kontrolu by měl vždy provádět člověk, který si je vědom zodpovědnosti, která mu z této činnosti vyplyne, ale hlavně má dostatečně hluboké teoretické i praktické znalosti z oblasti zabezpečení strojních zařízení.
Filip Pelikán vedoucí Akreditovaného Inspekčního orgánu SICK, spol. s r.o.

Často se mě zákazníci ptají, zda si tuto kontrolu mohou provádět sami. Vzhledem k tomu, že ze zákona jasně nevyplývá, kdo tuto kontrolu může provádět, je moje odpověď vždy stejná. „Kontrolu by měl vždy provádět člověk, který si je vědom zodpovědnosti, která mu z této činnosti vyplyne, ale hlavně má dostatečně hluboké teoretické i praktické znalosti z oblasti zabezpečení strojních zařízení.“ Nezáleží přitom zda je to vlastní zaměstnanec nebo externí subjekt. Právě vzhledem k důvěře – akreditaci, je tím pádem nejjednodušší využít služeb bezpečnostního oddělení firmy SICK. Všech jedenáct bezpečnostních specialistů společnosti SICK prošlo dlouhodobým (a rovněž pravidelně opakujícím se) školením v mateřské společnosti v Německu a mají tedy nejenom hluboké teoretické znalosti, ale po desetitisících provedených inspekcích i ohromné praktické zkušenosti z různorodých provozů a způsobů zabezpečení různých strojních zařízení. 

Důvěru v naše znalosti a zkušenosti nemá jen Český institut pro akreditaci, ale také naše mateřská společnost SICK AG. Od roku 2014 musí každý nový zájemce o certifikát bezpečnostního specialisty absolvovat praxi v České republice a praktickou zkouškou u autora tohoto článku prokázat, že je schopen inspekce vykonávat. Jedná se o kolegy z celého světa, kteří u nás praxi vykonali, ať už z USA, Německa, Japonska, Polska a dalších zemí.  

Co je tedy akreditovaná inspekce?

Během akreditované inspekce bezpečnostních prvků mimo jiné ověřujeme:

  • správné umístění a nastavení bezpečnostního zařízení (inspekci lze provést i v případě, že jsou použity bezpečnostní prvky od jiných výrobců);

  • zda jsou bezpečnostní prvky zapojeny do řídicího systému stroje podle platných předpisů a norem;

  • že dokumentace souhlasí se stávajícím zapojením;

  • že je dodržena minimální (bezpečná) vzdálenost;

  • a další.

Výsledkem inspekce je vydaný inspekční protokol a v případě pozitivního výsledku i inspekční známka, která znamená, že stroj je možné provozovat bezpečným způsobem a že jeho provozovatel splnil požadavky uvedené v bodu e) § 2 a odstavce 1 a 2, § 4 nařízení vlády č. 348/2001, Sb.

Bezpečnost nových strojů

Výrobce strojního zařízení samozřejmě nejvíce zajímá, aby dodal provozovatelům funkční a kvalitní strojní zařízení. Nesmí ovšem, a to už během konstruování stroje, zapomenout na směrnici o strojích ve znění českého Nařízení vlády č.176/2008 Sb. Zde jsou stanoveny základní požadavky, které musí výrobce splnit, aby mohl strojní zařízení uvést na trh EU. 

Primární podmínkou zkonstruování bezpečného stroje je to, že se provede posouzení všech rizik, viz kapitola 1, přílohy č. 1. Zde je uvedeno: „Výrobce strojního zařízení nebo jeho zplnomocněný zástupce zajišťuje posouzení rizika s cílem jeho snížení …“ I zde nastupují specialisté firmy SICK. Ne každý výrobce strojních zařízení má znalosti nebo kapacity na to, aby posouzení rizik bylo řádně provedeno. Proto se čím dál víc výrobců obrací na firmu SICK s žádostí o pomoc při zabezpečení i nových strojů. Náš tým bezpečnostních aplikačních specialistů provede posouzení rizik pro výrobce a navrhne způsob zabezpečení tak, aby bylo zaručeno, že jsou splněny požadavky příslušných zákonů a norem.

Nejenže navrhneme vhodný optoelektronický prvek z našeho širokého portfolia, ale navrhneme jeho vhodnou integraci do řídicího systému stroje, změříme akreditovaným způsobem doběhový čas stroje a dle požadavků ČSN EN ISO 13855 vypočteme správnou, tedy minimální (bezpečnou) vzdálenost pro jeho bezpečné umístění.

Ve společnosti SICK bereme bezpečnost skutečně vážně, protože si uvědomujeme zodpovědnost, kterou máme. Jedná se totiž o zdraví a někdy i o život.