Peter Staněk: 4. Industriálna revolúcia a spoločnosť budúcnosti

Přijměte pozvání na přednášku významného slovenského odborníka na ekonomické aspekty průmyslové revoluce prof. Petera Staněka dne 22. 11. od 10:00 hodin.
Ve středu dne 22. 11. 2017 se od 10:00 v budově CIIRC uskuteční přednáška významného slovenského odborníka na ekonomické aspekty průmyslové revoluce. Přednáška je otevřena pro širokou veřejnost, přijměte prosím naše pozvání.
Název přednášky: 4. Industriálna revolúcia a spoločnosť budúcnosti
Místo konání: Konferenční sál CIIRC, A 10.patro
Datum: středa 22.11. od 10:00

Abstrakt:
Ak máme hovoriť o vývoji a 5. civilizačnom zlome, centrom pozornosti sa musí stať človek – človek s jeho životom, potrebami, štruktúrovaním, pohľadmi na spoločnosť. Ak zoberieme do úvahy, že človek by mal byť v centre všetkých zmien a mal by byť nielen iniciátorom, ale v podstate aj základným používateľom všetkých zmien, ku ktorým bude dochádzať, musíme si predstaviť potreby človeka: potreby v oblasti zdravia, vzdelávania, kultúry, voľnočasovej aktivity, bývania, potravy, dopravy a bezpečnosti. Každá z týchto oblastí bude nepochybne odlišne zasahovaná jednotlivými systémami technického vybavenia Industry 4.0, ale predovšetkým bude zasahovaná odlišnou mierou komunikácie medzi jednotlivými subsystémami. Robotika, kybernetika a umelá inteligencia budú zároveň ovplyvňovať stále väčšiu časť infraštruktúry spoločnosti v oblasti dodávky vody, elektriny, dopravy či v oblasti inteligentných budov atď. To znamená, že jedným z kľúčových fenoménov 5. civilizačného zlomu bude vzájomné prerastanie medzi novými technologickými procesmi a procesmi vnútri spoločnosti samotnej, s konečným finálnym dopadom až na ovplyvňovanie činností jednotlivcov vnútri spoločnosti, teda človeka ako koncového užívateľa, ale aj zároveň objektu sledovania všetkými procesmi vnútri spoločnosti.
Ak sa z tohto hľadiska pozeráme na hlavný piaty civilizačný zlom, je zrejmé, že všetky oblasti fungujúce vo väzbe na človeka budú – pravdepodobne – v krátkej etape prechádzať radikálnym systémom zmien. Upozorňujeme na to práve preto, lebo dochádza k vzájomnej kumulatívnej miere previazanosti medzi jednotlivými druhmi zmien vnútri subsystémov človeka, ale zároveň bude prebiehať tento proces v relatívne krátkom časovom úseku. Väčšina analýz ukazuje na to, že kľúčové procesy robotizácie, použitia umelej inteligencie, ale aj dokončenie digitalizácie spoločnosti budú uskutočnené v horizonte najbližších 5 až 10 rokov. Samozrejme, jedna vec je technická infraštruktúra spoločnosti: môžeme rozvinúť sledovacie systémy, autonómne roboty a predvídania (prekognície) budúcnosti vo väzbe na zabezpečenie dostatočnej bezpečnosti človeka; môžeme výrazným spôsobom posunúť bezpečnosť fungovania robotických systémov v oblasti dopravy, železníc, sledovania a monitoringu prírodných podmienok; môžeme, vďaka rozmiestneniu senzorických systémov a systémov Big Data, sledovať a vytvoriť systémy, ktoré budú varovať pred zásadnými zmenami (napr. v ovzduší vo väzbe na riziko pevných častíc, ktoré spôsobujú v mnohých oblastiach vysokú chorobnosť a úmrtnosť ľudí); môžeme zásadným spôsobom využívať rozšírenú realitu, či už vo väzbe na systémy Second Life alebo na rozšírenie virtuálnej reality vo výukových procesoch atď.; môžeme takisto použiť zásadným spôsobom rozvinutú komunikačnú infraštruktúru tak, aby sme zabezpečili maximálnu konektivitu medzi jednotlivými členmi spoločnosti, medzi jednotlivými subsystémami a infraštruktúrnymi systémami ako takými. Avšak na druhej strane je zrejmé, že sa zvyšuje rozdiel medzi predstavou človeka o napĺňaní jeho potrieb a technickými dispozíciami, ktoré spoločnosť má, ale pochopením týchto dispozícií človekom samotným.