Národní centrum Průmyslu 4.0

Čtvrtá průmyslová revoluce postupně zasahuje výrobní sféru, energetiku, dopravu a další oblasti života společnosti. Je velkou výzvou především pro český průmysl, jehož fungování je určující pro dlouhodobou konkurenceschopnost České republiky.

Vláda České republiky podpořila iniciativu Průmysl 4.0 svým usnesením z 24. 8. 2016 a dalším usnesením ze dne 15. 2. 2017 ustavila Alianci Společnost 4.0. Iniciativa Průmysl 4.0 předpokládá nutnost větší synergie akademické sféry, velkých, středních a malých podniků, výrobců i uživatelů automatizačních a informatických technologií. Více než kdykoliv předtím - a to zejména díky velkým investičním nákladům při zavádění principů Průmyslu 4.0, rychlosti technologických změn a standardizaci - je třeba vzájemně propojovat všechny aktéry ovlivňující výrobní sféru. K podpoře naplňování cílů iniciativy Průmysl 4.0 a na podporu vytváření potřebného výzkumného potenciálu a transferu znalostí do průmyslu bylo založeno Národní centrum Průmyslu 4.0 (dále jen „Centrum“).

Hlavní cíle Centra

 • Přispět k zavádění principů Průmyslu 4.0 v České republice, obzvláště do malých a středních podniků.
 • Šířit osvětu o konceptu Průmyslu 4.0 a Společnosti 4.0 a poskytovat informace o technologických řešeních a dopadu technologického pokroku na společnost.

Další cíle Centra

 • Zabezpečit úzkou spolupráci akademické a průmyslové sféry v předmětné oblasti, stimulovat výměnu zkušeností a dobré praxe.
 • Podporovat vzdělávání a výuku v oblasti Průmyslu 4.0, propojovat technické a humanitní vzdělávání a interdisciplinární výzkum pro potřeby Společnosti 4.0.
 • Podporovat vytváření strategií směrování rozvoje Společnosti 4.0 s ohledem na výzkumně-vývojový potenciál, potřeby průmyslové sféry i společnosti a vystupovat s tímto názorem jménem Centra.
 • Vytvářet vhodné prostředí pro zapojování české výzkumné a průmyslové sféry do budované evropské infrastruktury pro pokročilou průmyslovou výrobu.
 • Pomáhat koncipovat, rozvíjet, propojovat a optimálně provozovat síť testbedů pro Průmysl 4.0 na ČVUT, VUT Brno, VŠB TUO a v dalších institucích v České republice.
 • Podporovat transfer know-how do průmyslové sféry, včetně moderních forem start-upů a řízených inovací.

Aktivity Centra:

 • Organizace či spoluorganizace konferencí a prakticky orientovaných workshopů k aktuálním otázkám.
 • Organizace exkurzí, tematických návštěv, zahraničních misí.
 • Realizace odborných školení ve spolupráci s partnery a členy.
 • Pravidelné organizování dní otevřených dveří v testbedech na ČVUT, VUT i na dalších místech a popularizace předmětné oblasti vůči odborné i široké veřejnosti.
 • Zprostředkovávání odborných konzultací na relevantních pracovištích napříč Českou republikou či v zahraničí s pomocí postupně vytvářené informační databáze.
 • Podpora přímé i nepřímé účasti Centra v národních i mezinárodních projektech, které posilují výzkumné, vývojové a inovační interakce mezi akademickou a průmyslovou sférou.
 • Podpora spolupráce s dalšími podobnými centry a testbedy v zahraničí, zejména ve Spolkové republice Německo.
 • Podpora činnosti akcelerátoru start-upových firem, např. v rámci eClub na ČVUT, ale i dalších.
 • Vydávání informačního elektronického bulletinu, tematických sborníků a publikací.
 • Organizování pracovních tematických skupin (IoT, systémová integrace, virtualizace atd.).
 • Formulování obecnějších stanovisek k aktuálním otázkám průmyslové revoluce, formulace doporučení veřejné sféře.
 • Provozování webové stránky Centra obsahující aktuální informace o dění v předmětné oblasti, akcích Centra, běžících projektech, podmínkách partnerství a členství v Centru apod.

Organizace Centra


Centrum je v první fázi ustaveno jako organizačně a finančně samostatně fungující pracoviště CIIRC ČVUT. Činnost centra se řídí StanovamiCentrum využívá klíčovou infrastrukturu Testbedu pro Průmysl 4.0 na ČVUT a zároveň deklaruje svou technologickou nezávislost

Hlavním výkonným orgánem Centra je Řídicí výbor, který se setkává zpravidla jednou měsíčně. Řídící výbor rozhoduje o přijetí nových Partnerů centra na všech stupních.

Předseda Řídicího výboru:
prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Středoevropský technologický institut
Vysoké učení technické v Brně

Místopředseda Řídicího výboru:
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
České vysoké učení technické v Praze

V rámci Centra je odlišováno více stupňů partnerské participace:

 • Hlavní partner
 • Národní partner
 • Partner
 • Asociovaný partner
 • Člen

CIIRC

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) je vysokoškolský ústav ČVUT. CIIRC byl založen 1. 7. 2013 tehdejším rektorem ČVUT prof. Václavem Havlíčkem.

 • CIIRC vytváří výzkumné a současně pedagogické pracoviště s vědeckou atmosférou, podmínkami pro práci a výsledky na úrovni světových špiček výzkumu.
 • CIIRC je otevřený odborníkům ze světa i domova. Přiláká je buď jako pracovníky nebo s nimi bude spolupracovat.
 • CIIRC je otevřený dalším součástem ČVUT, univerzitám z celé ČR, Akademii věd ČR, průmyslu a podobným institucím z ciziny k vzájemně výhodné spolupráci.
 • CIIRC roste. Od roku 2017 má novou budovu v areálu ČVUT v Praze Dejvicích. CIIRC bude cílově mít až 400 zaměstnanců, především výzkumníků a doktorandů.
 • CIIRC propojuje výzkumné výsledky s univerzitní výukou. Přiláká k výzkumu studenty, a to především magisterských a doktorských studijních programů.
 • CIIRC vytváří prostředí podporující transfer know-how do průmyslu i jiné praxe a vychová k němu.
 • CIIRC se stává místem interdisciplinární spolupráce, což je přirozené pro informatiku, robotiku i kybernetiku.
 • CIIRC využívá samosprávy ke směrování svých aktivit především Sněm CIIRC, svůj vnitřní samosprávný akademický orgán, ve spolupráci s Akademickým senátem ČVUT.
 • Součástí CIIRC je i Testbed pro průmysl 4.0

ČVUT


České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. ČVUT nabízí svým studentům 128 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT
vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu.