Národní centrum Průmyslu 4.0

Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP4.0) je otevřená akademicko-průmyslová platforma, která propojuje přední nositele inovací z řad univerzit, firem a dalších organizací, jejichž cílem je společně přispět k rozvoji Průmyslu 4.0 v České republice.

Centrum v současné době sdružuje více než 50 partnerů z oblasti akademické a průmyslové sféry včetně technických univerzit ČVUT, VUT, VŠB-TUO, TUL a ZČU. Našimi hlavními průmyslovými partnery jsou Siemens a Škoda Auto. Nezapomínáme ani na startupy a SME.

Centrum bylo založeno v roce 2017 profesorem Vladimírem Maříkem a dalšími průkopníky Průmyslu 4.0 v české republice a je součástí Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při Českém vysokém učení technickém v Praze. Důležitou součástí NCP4.0 je infrastruktura Testbedu pro Průmysl 4.0.

Hlavní cíle centra

 • Přispět k zavádění principů Průmyslu 4.0 v České republice, obzvláště do malých a středních podniků.
 • Šířit osvětu o konceptu Průmyslu 4.0 a Společnosti 4.0 a poskytovat informace o technologických řešeních a dopadu technologického pokroku na společnost.

Další cíle centra

 • Zabezpečit úzkou spolupráci akademické a průmyslové sféry v předmětné oblasti, stimulovat výměnu zkušeností a dobré praxe.
 • Podporovat vzdělávání a výuku v oblasti Průmyslu 4.0, propojovat technické a humanitní vzdělávání a interdisciplinární výzkum pro potřeby Společnosti 4.0.
 • Podporovat vytváření strategií směrování rozvoje Společnosti 4.0 s ohledem na výzkumně-vývojový potenciál, potřeby průmyslové sféry i společnosti a vystupovat s tímto názorem jménem Centra.
 • Vytvářet vhodné prostředí pro zapojování české výzkumné a průmyslové sféry do budované evropské infrastruktury pro pokročilou průmyslovou výrobu.
 • Pomáhat koncipovat, rozvíjet, propojovat a optimálně provozovat síť testbedů pro Průmysl 4.0 na ČVUT, VUT Brno, VŠB TUO a v dalších institucích v České republice.
 • Podporovat transfer know-how do průmyslové sféry, včetně moderních forem start-upů a řízených inovací.

Služby a aktivity centra:

 • Analýza digitální zralosti podniku 
 • Řešení v oblasti digitalizace podniku/průmyslu 4.0 na míru v rámci akademických i průmyslových partnerů NCP4.0
 • Sběr dat a analýza trhu
 • Financování digitalizace firem
 • Propojení s partnery NCP4.0
 • Zprostředkovávání odborných konzultací a poradenství na relevantních pracovištích napříč Českou republikou či v zahraničí.
 • Organizace konferencí a prakticky orientovaných workshopů.
 • Organizace exkurzí, tematických návštěv, včetně prohlídek Testbedu pro Průmysl 4.0
 • Realizace odborných školení a workshopů na míru.
 • Pravidelné organizování dní otevřených dveří v testbedech na ČVUT, VUT i na dalších místech a popularizace vůči odborné i široké veřejnosti.
 • Vydávání informačního elektronického Bulletinu Průmyslu 4.0.
 • Pronájem školicích a konferenčních prostor.

Organizace Centra


Centrum je samostatně fungující pracoviště CIIRC ČVUT a jeho činnost se řídí platnými StanovamiCentrum využívá klíčovou infrastrukturu Testbedu pro Průmysl 4.0 na ČVUT a zároveň deklaruje svou technologickou nezávislost

Hlavními výkonnými orgány Centra jsou Představenstvo a Výkonný výbor.

Do Představenstva byli dle Stanov jmenováni a zvoleni dne 9. 9. 2019 tito partneři: ČVUT, VUT, VŠB-TUO, ŠKODA AUTO a SIEMENS, DEL a.s., ABRA Software a.s a Svaz průmyslu a dopravy České republiky.

předseda představenstva:
Jiří Kabelka, DEL a.s.

místopředseda představenstva:
Petr Šimoník, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

členové představenstva:
prof. Vladimír Mařík – České vysoké učení technické v Praze
prof. Pavel Václavek – Vysoké učení technické v Brně
Eduard Palíšek - SIEMENS Česká republika
Jana Polášek Filová - ŠKODA AUTO a.s.
Jaroslav Řasa - ABRA Software a.s
Jiří Holoubek - Svaz průmyslu a dopravy České republiky


Členy Výkonného výboru jsou všichni členové Představenstva, kteří byli volbou doplněni o partnery Česká spořitelna, Festo, Hospodářská komora ČR, JIC, KUKA, SIC, ZČU, VDT Technology a T-Mobile. 

V rámci Centra je odlišováno více stupňů partnerské participace:

 • Hlavní partner
 • Národní partner
 • Partner
 • Asociovaný partner
 • Člen

CIIRC

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky je moderní vědecko-výzkumný ústav Českého vysokého učení technického (CIIRC ČVUT), který spojuje excelentní výzkumné týmy, mladé talenty a unikátní know-how s cílem posouvat technologické hranice a navázat na to nejlepší z tradic českého technického vzdělávání. Těžiště výzkumné práce CIIRC ČVUT se zaměřuje na čtyři základní pilíře: průmysl, energetiku, chytrá města a zdravou společnost, a to jak v základním, tak aplikovaném výzkumu. Transfer technologií z akademické sféry do praxe pro nás představuje důležitý závazek.

CIIRC ČVUT byl založen v roce 2013 tehdejším rektorem Havlíčkem a v současné době čítá více než 260 zaměstnanců, z nichž 29 jsou profesoři, kteří se podílí na vzdělávání 60 studentů v doktorských programech. CIIRC ČVUT je dynamicky se rozvíjející a rostoucí instituce s cílem zaměstnávat do roku 2020 až 300 zaměstnanců, především výzkumných pracovníků.

Institut má 8 výzkumných oddělení, která jsou doplněna jednotkami typu Centrum a Testbedem pro Průmysl 4.0. Oblast odborného zájmu CIIRC ČVUT je široká: zahrnuje umělou inteligenci, robotiku, automatické řízení a optimalizaci, počítačovou grafiku, počítačové vidění a strojové učení, automatické rozhodování, návrh softwarových systémů a výpočetních prostředků, návrh rozhodovacích a diagnostických systémů a jejich aplikace v medicíně, distribuované systémy rozhodování, průmyslovou diagnostiku, telematiku i návrh uživatelsky příjemných a výhodných řešení pro občany.

CIIRC ČVUT vytváří unikátní ekosystém akademicko-průmyslové spolupráce, ve kterém využívá diverzifikované formy projektového financování z národních, evropských a privátních zdrojů.

ČVUT


České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. ČVUT nabízí svým studentům 128 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT
vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu.

Zapojení NCP4.0 do projektů

EIT Manufacturing

Tato aktivita získala finanční prostředky z Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), orgánu Evropské unie, v rámci programu Horizont 2020, rámcového programu EU pro výzkum a inovace.

DIH World

Hlavním cílem projektu DIH-World je urychlit zavádění vyspělých digitálních technologií evropskými výrobními MSP ve všech odvětvích průmyslu a podporovat je v budování udržitelných konkurenčních výhod a ve vstupu na globální trh posilováním kapacit regionálních DIH, zejména v evropských regionech s nedostatečným zastoupením DIH.

KLASTR 4.0 – METODOLOGIE SYSTÉMOVÉ INTEGRACE


reg. č.CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008432
Projekt je spolufinancován Evropskou unií
Cílem projektu je vznik a rozvoj mezisektorové spolupráce založené na vzájemném porozumění a zájmech mezi inovativními podniky, akademickými technicky orientovanými pracovišti a globálními průmyslovými hráči.